zen van 8- en 12-maandspromessen verhoogd naar 51/4 procent, wat voor de 8-maandspro- messen een verhoging van procent bete kende en voor de jaarpromessen een verho ging van 3/16 procent. De geldmarkt was echter zó krap dat zelfs een dergelijke verhoging van de prijzen de afname maar matig kon beïn vloeden. De staatslening van 20 februari 1969 Niet lang nadat de Bank voor Nederlandsche Gemeenten haar sprong op de kapitaalmarkt had gewaagd achtte de staat zijn tijd ook ge komen. Zoals bekend was de BNG op 31 ja nuari uitgekomen met een 7 procentslening a pari. Voor de zekerheid was het bedrag van de lening maar aan de lage kant gehouden - 100 miljoen gulden. Geheel volgens de ver wachtingen slaagde deze lening glansrijk. Op de inschrijvingen moesten behoorlijke reduc ties worden toegepast; de belangstelling kwam zowel van binnen- als van buitenlandse zijde. De staat stelde op 20 februari de uitgifte open van een lening waarvan de rente 7 procent zou belopen en de uitgiftekoers a pari was gesteld. Het bedrag van de lening werd niet genoemd en zou pas na de inschrijving worden bekend gemaakt. Om majorering - het inschrijven voor een hoger bedrag dan men wenst te verkrij gen - zoveel mogelijk tegen te gaan, zijn de laatste tijd vaak leningen uitgegeven waarbij een van de voorwaarden pas na de inschrijving gepubliceerd werd. Ofwel de koers is niet bekend, waarbij dan sprake is van een zoge naamde tenderlening of, zoals dit keer, het le ningsbedrag. Met de goede ervaringen van de laatste BNG- lening voor ogen verwachtte men voor deze lening een ruime belangstelling. De uitslag was dienovereenkomstig. De grootte van de lening werd achteraf op niet minder dan 350 miljoen gulden gesteld, waarbij zelfs nog een behoorlijke reductie op de inschrijvingen moest worden toegepast; op een inschrijvings bedrag van 1400 miljoen gulden werd 350 mil joen gulden toegewezen, wat dus neerkomt op een toewijzingspercentage van 25 procent. Obligatielening van de R.K. Stichting Vreugdenhof In februari heeft slechts één nieuwe obligatie lening in de categorie gezondheidszorg het daglicht gezien. Ten laste van de R.K. Stich ting Vreugdenhof te Amsterdam stond name lijk op 14 februari de inschrijving open op 7 miljoen 7'/2 procents obligaties tot de koers van 100 procent. Dit ziekenhuis is op de open bare kapitaalmarkt geen onbekende. Sinds de aanvang van de bouw van het nieuwe ver pleeghuis werden reeds een drietal leningen op deze wijze geplaatst voor in totaal 15 mil joen gulden. Volgens de gepubliceerde berich ten zou de nieuwe emissie de laatste lening van deze stichting zijn om het ziekenhuis te kunnen afbouwen. Ondanks de niet zo ruime situatie op de kapitaalmarkt sloeg ook deze lening goed aan bij het publiek; op de toewij zingen moest volgens de mededelingen een belangrijke reductie worden toegepast. Tegen het einde van de maand werd nog zulk een lening aangekondigd waarvan de inschrij ving op 4 maart zou open staan. Het was de Vereniging Ned. Hervormde Diaconessen Stichting te Meppel, die tot 8 miljoen gulden 144

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 50