het op neerkomen als een lening pas na dertig jaar en dan in haar geheel afgelost zou hoeven te worden. De werkgroep signaleert dit be zwaar wel, maar tilt er niet zo zwaar aan. Ook van een verder strekkend voorstel, name lijk geïndexeerde leningen met uitgestelde af lossing, heeft de werkgroep de voor- en nade len afgewogen. Het aantrekken van langlopend vreemd vermogen op deze wijze zou zoveel financierings-technische en juridische moei lijkheden oproepen, dat de werkgroep de ge- indexeerde lening niet als een praktische op lossing voor het financieringsprobleem meent te kunnen aanbevelen. Grotere verwachtingen heeft de werkgroep van de instelling van een Grondbank, die zich tot doel stelt bekwame boeren op levensvat bare landbouwondernemingen behulpzaam te zijn bij de financiering. Dit wil men doen door de grond van deze bedrijven aan te kopen en de exploitant van een langjarige gebruiksrecht te verzekeren. De Grondbank zou haar diensten met name moeten verlenen aan de volgende categorieën van agrarische ondernemers: - jonge boeren, die zich als zelfstandige on dernemer willen vestigen, in het algemeen door overneming van het door hun (schoon-) ouders geëxploiteerde bedrijf; - ondernemers, aan wie het door hen gepach te bedrijf te koop wordt aangeboden; - ondernemers, die de door hen geëxploiteer de oppervlakte grond aanzienlijk willen ver groten. De Grondbank zal tot de structuurverbetering 108

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 14