de Sande gaf evenwel geen krimp. De indrin ger verliet daarop het kantoor en verdween in de mist. Direct werd het hoofdkantoor ge beld, dat de politie inschakelde. Ook districts directeur Van der Weijst werd gewaarschuwd. Toevallig werd er voor het gehele personeel van de bank een surprise-avond gehouden, waardoor de districtsdirecteur gelegenheid kreeg de richtlijnen, die voor dergelijke ge vallen bestaan, aan alle assistenten toe te lichten. De heer Van der Weijst prees de heer Van de Sande om zijn moedig gedrag, maar voegde er aan toe, dat het toch beter is in dergelijke gevallen geen risico te nemen. Breda-Ginneken-Princenhage Op maandag 2 december werden vier boe renleenbankvestigingen in Breda gelijktijdig geopend; een bijkantoor van de boerenleen bank Ginneken in Breda, een bijkantoor van de boerenleenbank Princenhage, het hoofd kantoor van de boerenleenbank Breda aan de Markendaalseweg en het nieuwe bijkantoor van de boerenleenbank Breda aan de Zand- hovenstraat. Laatstgenoemde werd 2 decem ber stilletjes geopend omdat het kantoor nog niet in gebruik genomen kon worden door stagnatie in de bouw van het complex waar van dit bijkantoor deel uitmaakt. Mr. J. H. M. van Mechelen, voorzitter van het comité dat door de boerenleenbanken Bre da, Ginneken en Princenhage in verband met de nieuwbouw was opgericht, overhandigde aan de burgemeester van Breda, ir. W. J. L. J. Merkx, drie cheques van elk 2.500 gulden. In de nieuwe vestigingen werden de eerste bankhandelingen verricht door de burgemees ter en twee wethouders van Breda. Burge meester Merkx liet via het autoloket van het bijkantoor van de boerenleenbank Ginneken zijn cheque verzilveren; wethouder H. Broe ders deed hetzelfde in de vestiging van de boerenleenbank Princenhage en wethouder J. F. V. Vermeulen verrichtte de eerste bank- handeling aan de balie van het hoofdkantoor van de boerenleenbank Breda. Algemeen directeur mr. Van Campen was aanwezig om de felicitaties van de centrale bank over te brengen. Deventer-TweHo Op 18 december 1968 werd het kantoor aan de Brinkgeverweg van de boerenleenbank De- venter-Twello heropend. Tevens vond de opening plaats van twee nieuwe bijkantoren, te weten aan het Karei de Groteplein en aan het Noorderplein in Deventer. Districtsdirec teur Joosten bracht de felicitaties van de cen trale bank over. Etten-Leur Op 20 december 1968 heeft de boerenleen bank Etten-Leur haar nieuwe hoofdkantoor aan de Spoorlaan 93 in gebruik genomen. Het oude kantoor aan de Bisschopsmolen straat zal in het voorjaar van 1969 verbouwd worden. Tijdens de verbouwing zal het kan toor normaal voor het publiek openstaan. Haarlem Op de Gedempte Oude Gracht te Haarlem zal binnen afzienbare tijd het toekomstige hoofd- en districtskantoor van het district Haarlem verrijzen. Om de schutting die rond 37

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 53