De boerenleenbank van A tot De centrale bank Studiekostenvergoeding Studie is een van de belangrijkste hulpmidde len voor mensen die binnen onze organisatie een goede toekomst willen vinden. Ook de banken zelf zijn uiteraard bijzonder gediend met deskundige medewerkers. Studeren kost echter tijd, inspanning en geld. Inspanning en tijd zijn zaken die de studenten zelf moeten opbrengen, maar wat het finan ciële aspect betreft kan de boerenleenbank een handje helpen. De boerenleenbankorgani satie heeft het wenselijk geoordeeld dat 'hel pende handje' toe te steken in de vorm van een studiekostenvergoeding om het studeren in diverse richtingen te bevorderen. Over deze materie worden in circulaire no. 1635 uniforme richtlijnen gegeven aan de plaatse lijke boerenleenbanken. Volgens deze richt lijnen wordt de kostenvergoeding voor een aantal studierichtingen belangrijk verhoogd. Bovendien openen de boerenleenbanken de mogelijkheid, een eenmalige gratificatie te geven aan personeelsleden die het diploma voor bepaalde studies hebben gehaald. Deze bijdrage in de studiekosten van personeels leden zal, menen wij, de studiezin onder de medewerkers van de boerenleenbanken zeker bevorderen. Blerick De boerenleenbank Blerick nam op 26 no vember 1968 een houten bijkantoor in ge bruik in een van de dichtstbevolkte wijken van Venlo-West. Het noodgebouw dient als tijdelijke huisvesting, want in het voorjaar van 1969 zal hier een riant bankgebouw worden geopend, dat onder andere wordt voorzien van een autoloket, van een nachtkluis met cassette-automaat, van safeloketten en bank- postbussen. Boxtel Op vrijdag 29 november 's avonds om half zeven kwam bij het bijkantoor Oost van de boerenleenbank Boxtel een man binnen, die in zijn hand een puntig voorwerp had waar over een blauwe doek hing en dat de indruk wekte een revolver te zijn. Van de assistente van de bank eiste hij 'poen'.Toen zij aarzelde, eiste de overvaller opnieuw geld, anders zou er geschoten worden. De mannelijke assis tent, de heer P. van de Sande, oud 59 jaar, had tot dan toe met de rug naar het loket zitten werken en stond op om te zien wat er gaande was. Ook van hem werd geld geëist, want anders zou er geschoten worden. De heer Van de Sande deelde de overvaller mee dat hij geen geld kreeg, waarop deze zei dat het hem zijn leven zou kosten. De heer Van 36

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 52