dingen zijn ook gehanteerd in een schrijven van de Duitse boeren aan dr. Mansholt, waar in het plan een utopie wordt genoemd. Hieruit blijkt wel dat er wordt getwijfeld of de EEG-economie wel in staat is de lasten van een dergelijk plan te dragen. Dat was trou wens ook de mening van de vertegenwoordi gers van de COPA. Minister Debré De Franse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Debré, was de enige die na dr. Mans- holt het woord vroeg. Hij betichtte hierbij dr. Mansholt van een zekere indiscretie ten aan zien van de in studie zijnde plannen. Het plan van de commissie zag hij overigens alleen maar als een van de vele werkdocumenten. Frankrijk zal pas voorstellen indienen zodra de onderhandelingen over het plan beginnen. De Franse regering blijft van mening dat een gemeenschappelijke landbouwpolitiek, die be rust op de beginselen van voorrang bij aan koop van produkten binnen de gemeenschap en van de gemeenschappelijke bekostiging van de afzet van overschotten, een wezenlijk element vormt van de gemeenschappelijke markt. 22

Rabobank Bronnenarchief

blad 'de boerenleenbank' (CCB) | 1969 | | pagina 38