VRAGENLIJSTEN. 9' De antwoorden op de vragenlijst, welke wij tegelijk met onze circulaire van 18 Mei j.l. In verzonden, komen vrij vlot binnen, bi N Vele interessante gegevens werden reeds verstrekt en met betrekking tot het probleem lil van de credietbehoefte werden belangwekkende beschouwingen gehouden en wenken p' gegeven. w Wij danken van harte voor de medewerking. Er wordt overwogen t.z.t. een resumé in de Berichten of in „de Raiffeisen-Bode" op te nemen. Het zal op prys gesteld worden, indien de overige banken spoedig antwoorden, HEDEDEELING AFD. BOEKHOUDING. t Tot onze spijt is ons gebleken, dat de verzending van de jaarlijkse!,e afschriften door tl ,e Pfost, ™el, S,r?ote vertraging is geschied, zoodat zelfs nu nog steeds niet alle banken dit aischriit hebben ontvangen. 0 De verzoeken om toezending daarvan of van een duplicaat hebben wij. met bet oog op de groote drukte, ontstaan door het zich herstellende postverkeer, voorloopig terzijde c Cf 1 W1J aani^emen t*at een afschrift inmiddels werd ontvangen. Mocht zulks na verloop van enkele dagen na ontvangst van deze Berichten nog niet c het geval zijn, dan verzoeken wij beleefd ons even een berichtje te willen doen toe- 1 Door de slechte postverbindingen enz. zijn meerdere nota's zoekgeraakt, terwijl door "Uerl" omstandigheden verscheidene posten hij de Centrale Bank veel later zijn gehoekt "I-I de lo,<;al1= banken of omgekeerd. Bij het vergelijken van het saldo geeft dit dikwijls moeilijkheden en aanleiding tot correspondentie. I Pi"] ZOOVejI m°gelljk te beperken wijzen wij er nogmaals op, dat de datum aan het hoofd van de nota aangeeft, wanneer de post is geboekt. Indien dus de nota's worden nagegaan, kan aan de hand van den uitschrijfdatum geconstateerd worden, welke posten bij het vaststellen van het saldo in aanmerking zijn genomen. Tenslotte verzoeken wij om, wanneer men niet tot overeenstemming met bet door ons opgegeven saldo kan komen, ons een afschrift van de rekening zooals die in de boeken voorkomt, te willen zenden, daar dit verdere correspondentie en veel werk voor onze atdeehng voorkomt. UITBETALINGEN GEBLOKKEERDE REKENINGHOUDERS Van het Militair Gezag te Utrecht is de volgende mededeeling ontvangen In afwachting van door het Beheers-lnstituut te stellen regelen is door den Militair Commissaris van het Militair Gezag te Utrecht goedgevonden, dat de banken uitbetalingen doen aan geblokkeerde rekeninghouders voor het betalen van loonen, salarissen en wachtgeld. De banken moeten zich zekerheid verschaffen, dat de opnamen inderdaad voor dit doel bestemd zijn, door inzage te verlangen der loonlijst en te eischen, dat de cliënt bij de volgende opname kwitanties medeneemt, waaruit blijkt, dat zijn personeel inderdaad het geld ontvangen heeft. Voor privé-gebruik mag aan geblokkeerden maximaal f. 50.- per week worden uitbetaald Men houde er rekening mede, dat voor andere districten dan Utrecht wellicht afwijkende regelingen zijn getroffen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1945 | | pagina 4