HULPCENTRALES, GIRO- EN GELDVERKEER. Aan de verschillende banken, welke in de laatste periode van den oorlog een groot gedeelte van de werkzaamheden der Centrale Bank, wegens het ontbreken van direct contact met de boerenleenbanken, hebben moeten overnemen en daarbij dus als hulpcentrale zooveel belangrijk werk te verrichten kregen, verzochten wij dezer dagen de overtollige middelen zooveel mogelijk naar de Centrale Bank over te hevelen. Geleidelijk aan herstellen zich ook weer de postverbindingen; het Centrale Postgirokantoor heeft zelfs reeds een mededeeling gepubliceerd volgens welke de groote achterstand in de behandeling der gezonden opdrachten zou zijn inge haald. In verband hiermede wil het ons voorkomen, dat langzamerhand ook het giro-verkeer in onze organisatie weer in normale banen kan worden geleid en dat men de grijze girobiljetten (form. 063) thans wel weer naar Utrecht zal kunnen zenden, waardoor de hulpcentrales ontlast zullen worden van een groot gedeelte harer werkzaamheden. Zoo hopen wij ook met betrekking tot het geldverkeer de werkzaamheden weer naar normale wegen terug te brengen. Dank zij het optreden der hulpcentrales kon het werk in onze organisatie in de moeilijke periode van September 1944 tot Juni 1945 nog zooveel mogelijk voortgang vinden. Vanzelfsprekend zullen wij per afzonderlijk schrijven ons met elke hulpcentrale omtrent de afwikkeling van haar taak nog wel verstaan, doch wij meenen deze gelegenheid te baat te moeten nemen om onzen hartelijken dank uit te spreken aan het adres van de hulpcentrales voor de toewijding, waarmede deze in het belang van onze organisatie onder vaak zeer moeilijke omstandigheden werkzaam zijn geweest. BANKENHORATORIOI. Voor zooveel noodig herinneren wij aan de desbetreffende mededeelingen in de dagbladen, volgens welke het bankenmoratorium is opgeheven. TELEFOONAANSLUITING. De Centrale Bank is weer telefonisch te bereiken. Wij hopen, dat de verschillende boeren leenbanken. welke in den loop der jaren haar aansluiting verbroken zagen, langzamerhand weer in het gelukkige bezit van dat onmisbaar instrument mogen geraken. Ook met de telefoon is het zoo, dat men de waarde ervan eerst recht begrijpt, wanneer men haar missen moet. ALGEHEENE VERGADERINGEN. Algemeene Vergaderingen mogen niet worden gehouden dan met voorafgaande toestemming van den Districtscommissaris van het Militaire Gezag. De aanvraag tot toestemming moet tenminste zeven dagen vóór de vergadering wordt gehouden, worden gedaan door het bestuur. In de aanvraag moeten worden vermeld a. de namen en voornamen, beroep, woonplaats van de leden van het bestuur b. de datum, tijd van begin en vermoedelijk einde van de vergadering c. de plaats waar de vergadering zal worden gehouden d. agenda van de vergadering e. namen, beroep, woonplaat» van de personen, die eventueel het woord zullen voeren (voor de boerenleenbanken ons inziens niet van belang) f. de wijze, waarop tot de vergadering zal worden uitgenoodigd onder overlegging van convocatiebiljet en eventueel van den tekst van de advertentie, onder opgave in welke courant deze zal worden geplaatst.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1945 | | pagina 3