welke door of vanwege Duitsche instanties onder eenigen vorm van beheer zijn gesteld, zooals bijv, ook Jodenvermogens. In verband met het boven uiteengezette is thans een uitzondering op het algeheele beschikkingsverbod gemaakt en wel ten aanzien van het uitbetalen van coupons van Nederlandsche Staatsleeningen en van in Nederland gevestigde publiekrechtelijke lichamen (dus van Gemeenten, Provincies, Waterschappen enz. derhalve geen pandbrieven, industrieële obligaties en dividenden van aandeelen Teneinde betaling van deze coupons te kunnen verlangen, moet een verklaring worden overgelegd van den navolgenden inhoud: "Ten aanzien van de door ons hierbij aangeboden coupons, is ons niet gebleken van bezwaren tegen de overname daarvan op grond van art. 32 juncto art. 25 van het Besluit Herstel Rechtsverkeer (K.B. No. E 100) en evenmin op grond der bepalingen van het Besluit Vijandelijk Vermogen (K.B. No. E 133), zulks overeen komstig de regeling, welke is neergelegd in de mededeeling van de Hoofdgroep Banken van 4 Juni 1945." Deze verklaring behoeft uitsluitend aan de ofpciëele daartoe aangewezen betaalkantoren te worden overgelegd. De boerenleenbanken behoeven deze verklaring dus niet te tee kenen, doch kunnen volstaan met ons mede te deelen, dat er geen bezwaar bestaat tot de afgifte van bovengenoemde verklaring aan het ofpciëele betaalkantoor. De banken zullen op haar verantwoording zich ervan moeten overtuigen, dat bij de couponbetaling aan de in deze regeling vervatte eischen is voldaan. Het spreekt vanzelf, dat desgewenscht de banken in voorkomende gevallen het afleggen van een verklaring door haar clienten als voorwaarde voor de uitbetalinq kunnen stellen. Slechts indien men ervan overtuigd is, dat de aanbieder der coupons op het moment van de verkrijging der obligaties te goeder trouw was en niet vijand, N.S.B.er enz. enz., mag tot uitbetaling van de coupons worden overgegaan. Ten aanzien van coupons voor clienten, waarvan de betreffende obligaties bij de Centrale Bank in depót berusten, verzoeken wij ons te willen mededeelen, bij gewoon schrijven, dat wij zonder bezwaar de verklaring, als hierboven gesteld, kunnen afgeven en tot verzilvering van de coupons overgaan. Indien in verband met het bovenstaande uitbetaling achterwege moet blijven, gelieve men de reden hiervan op te geven onder vermelding van naam en adres van den eigenaar en omschrijving van de betreffende coupons. Voor de coupons van de effecten, eigendom van de aangesloten boerenleenbanken, welke wij in depót hebben, behoeft men ons niet te schrijven, daar deze vanzelfsprekend aan alle vereischten voldoen. Verantwoording van de reeds verschenen coupons dezer effecten, is reeds verzonden. Bij toezending van coupons ter incasseering, gelieve men ons ook steeds te berichten, onder verwijzing naar deze mededeeling, dat uitbetaling zonder bezwaar kan plaatsvinden. Tenslotte maken wij er nog op attent, dat alle betalingen van coupons onder voorbehoud geschieden en met recht van regres terugvordering.) De volgende verklaring gelieve men dan ook op al de coupon-afrekeningen te stellen: Wij behouden ons voor op deze afrekening terug te komen en regres uit te oefenen, indien mocht blijken, dat de betaling ongeldig mocht zijn op grond van de bepalingen van het Besluit Herstel Rechtsverkeer en het Besluit Vijandelijk Vermogen." Gedrukte strookjes van deze verklaring kan men desgewenscht bij de Centrale Bank bestellen. UITLOTINGr STAATSLEENINGEN. Bekend wordt gemaakt, dat de uitlotingen van Staatsleeningen gedurende de bezet tingsjaren, niet erkend worden. De in die jaren aflosbaar gestelde obligaties blijven derhalve haar rente dragen en nemen normaal weer aan de volgende trekkingen deel. De uitgelote obligaties echter, die inmiddels verzilverd zijn, kunnen niet meer terugge vorderd worden. Overigens blijft uitbetaling van alle losbare obligaties (ook van Gemeentelijke-, Pro vinciale-, Industriëele leeningen enz. alsmede van pandbrieven) voorloopig verboden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1945 | | pagina 2