een zekeren dwang van Frieschen kant te zien en verklaart zich sterk tegen de candidatuur van den Heer Kuperus. Nadat de Heer Dedden in zijn repliek heeft gezegd, dat de indruk van samenspanning niet juist zou zijn, maar dat het gaat om de benoeming van een deskundig man en dat ondanks de principieels besluiten van de Cen trale Ringvergadering de Algemeene Vergadering souverein blijft, wordt tot stemming overgegaan. Voor de vacature-Eriks worden uitgebracht 251 stemmen, waarvan 170 op den Heer E. J. Meinsma, 48 op den Heer dr. R. Kuperus, 14 op den Heer H. A. Jellema en 19 in blanco, zoodat de Heer E. J. Meinsma is benoemd. Voor de vacature-Minderhoud worden uitgebracht 251 stemmen, waarvan 230 op den Heer Minderhoud, 1 op den Heer Mr. C. Th. E. Graaf van Lynden van Sandenburg en 19 in blanco, 1 stem van onwaarde, zoodat de Heer Minderhoud is herbenoemd. De Voorzitter dankt de vergadering en verklaart de herbenoeming gaarne te aanvaarden. Voor de vacature-Van Beuningen worden uitgebracht 251 stemmen, waar van 230 op den Heer Van Beuningen, 1 op den Heer Jhr. W. H. de Beaufort en 20 in blanco, zoodat de Heer Van Beuningen is herbenoemd, welke eveneens de herbenoeming gaarne aanvaardt. Nadat een stembureau is gevormd, wordt overgegaan tot de verkiezing van twee plaatsvervangende leden van het Bestuur conform het bepaalde bij art. 20 der Statuten, waarbij voor de vacature-Minderhoud 246 stemmen worden uitgebracht, waarvan 238 op den Heer Minderhoud, 3 op den Heer Lindenbergh en 5 in blanco, welke herbenoeming door den Heer Minderhoud wordt aanvaard. Voor de vacature-Van Beuningen worden uitgebracht 246 stemmen, waar van 240 op den Heer Van Beuningen, 3 op den Heer Raat, 3 stemmen van onwaarde. Ook de Heer Van Beuningen aanvaardt zijn herbenoeming. De Voorzitter van het Bestuur wil thans een terugblik werpen op het afgeloopen jaar. Het verschijnsel, dat het meest in het oog valt, is het groote bedrag der bij de Centrale Bank gedeponeerde gelden; was dit per 31 December 1943 reeds 430 millioen, thans is dit nog gestegen tot 548 millioen. Daarentegen zijn de voorschotten aan de locale banken terug- geloopen tot nul, hetgeen nog nooit is voorgekomen. De belegging dier groote bedragen levert groote moeilijkheden op; verleden jaar was zij nog voordeelig, waardoor zeer gunstige tarieven voor de locale banken konden worden bepaald. Nu zijn deze noodgedwongen verlaagd. Ook de locale banken worden door dezelfde moeilijkheden getroffen en er zijn wel eens klachten over toewijzing van Schatkistpapier. De Voorzitter van het Be stuur geeft echter de verzekering, dat de locale banken waar en wanneer mogelijk ten volle zullen deelen. De ervaring veroorlooft ons met zekerheid aan te nemen, dat na den oorlog weer nieuwe eischen aan onze Organisatie zullen worden gesteld. Onze accountant beoordeelde de liquiditeit op 100 ook den toestand bij de locale banken noemt hij, zonder uitzondering, gunstig. Een woord van deelneming wijdt hij aan onze land- en vakgenooten, door de inundatie getroffen. Wij hebben zooveel mogelijk hulp verleend, hetgeen zeer op prijs is gesteld. Voorts werden maatregelen ter uitbetaling van spaargelden getroffen, schaduw-administraties ingericht, hulp-centrales in gesteld, depots geplaatst. Dit alles heeft reeds aanzienlijke kosten met zich medegebracht. Voor verzekering tegen molest werd met het Algemeen Plattelands Molestverzekeringfonds een regeling getroffen. Wij hebben onze Organisatie ongeschokt door dezen moeilijken tijd kun nen brengen; haar kracht is zelfs toegenomen. Onversaagd kunnen wij in de toekomst kijken en met het volste vertrouwen de taak, die ons nog wacht, volbrengen. 42

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 6