zakelijk element moet blijven. Naastenliefde en selfhelp, het één mèt het ander. Hierna vraagt de Heer A. van Bruggen te Warffum het woord en ver zoekt te willen overwegen een referaat te doen houden, wanneer ver wacht wordt, dat de vergadering zoo kort zal zijn als deze, waarop de Voorzitter van het Bestuur antwoordt, dat met het verzoek rekening zal worden gehouden, maar in dezen tijd niet ieder onderwerp geschikt is om in deze vergadering behandeld te worden. De Voorzitter van den Raad van Toezicht dankt de vergadering voor de aangename wijze, waarop men het hem mogelijk heeft gemaakt haar te leiden en gaat tot sluiting over." Hierop zegt de Voorzitter, dat het jaarverslag over 1943 aan alle leden werd toegezonden en dat naar zijn meening de toelichting daarin volkomen duidelijk is. Daar niemand bespreking wenscht, noch iemand bezwaar heeft tegen het voorstel van het Bestuur ten opzichte van de gemaakte winst over 1943, stelt de Voorzitter vast, dat de balans en de winst- en verlies rekening ongewijzigd zijn goedgekeurd en dat het voorstel van het Bestuur is aangenomen. De Voorzitter maakt het Bestuur en de Directie zijn com pliment voor de goede resultaten onder moeilijke omstandigheden behaald. De Algemeene Vergadering der Centrale Bank wordt daarna geschorst en die van het Onderling Waarborgfonds geopend. De Voorzitter wijst er op, dat de notulen der vergadering van 28 Mei 1943 in de convocatie zijn opgenomen: de rekening en verantwoording over 1943 worden ongewijzigd goedgekeurd. Bij de behandeling van het voorstel tot aanvulling van art. 34 van het Reglement, deelt de Voorzitter de vergadering mede, dat waarschijnlijk als gevolg van de buitengewone omstandigheden niet voldoende leden vertegenwoordigd zijn om een wettig besluit te nemen, zoodat binnen een maand een tweede vergadering bijeengeroepen zal worden, welke ongeacht het aantal aanwezigen bevoegd zal zijn een besluit te nemen. De Heer Dr. S. E. B. Bierema, Voorzitter van het Bestuur, voegt daaraan toe, dat het voorstel eenvoudig en van formeelen aard is en het gevolg van dezelfde omstandigheden als het vorige jaar, n.1. de zware druk der be lastingen. Hij herinnert er aan, dat vorige jaren een gelijkluidend voorstel steeds de algemeene instemming van de leden ondervonden heeft en geeft als zijn meening te kennen, dat een druk bezoek van deze tweede verga dering overbodig zal zijn. Nu niemand over dit punt het woord verlangt, wordt het voorstel van de agenda afgevoerd en deze vergadering gesloten. Na heropening van de vergadering van de Centrale Bank wordt overge gaan tot de verkiezing van een lid van het Bestuur, ter vervulling van de vacature, ontstaan door de periodieke aftreding van den Heer Z. Th. J. F. Baron van Dorth tot Medler te Duiven (Gld.). De Voorzitter leest een telegram voor van den Heer Van Dorth, waarin deze zijn leedwezen betuigt niet aanwezig te kunnen zijn, afscheid als Bestuurslid neemt en dankt voor het vertrouwen. De Heer Van Dorth heeft medegedeeld zich te willen houden aan de motie „Joure" en stelt zich dientengevolge niet herkiesbaar. Het stembureau wordt gevormd en de Voorzitter verzoekt tot verkiezing van een lid van het Bestuur over te gaan. Uitgebracht worden 243 stemmen, waarvan 229 op den Heer Dr. S. F. A. C. M. Baron van Wijnbergen, 11 op den Heer N. J. H. Raat, 1 op den Heer Mr. W. B. Helmich en 2 blanco, zoodat de Heer Van Wijnbergen is be noemd. De Voorzitter wenscht den Heer Van Wiinbergen geluk met de benoeming en deze verklaart haar gaarne te aanvaarden. De Heer Bierema, Voorzitter van het Bestuur, acht het gepast thans een 40

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 4