De schadecijfers zijn vastgesteld, zooals zij op grond van de thans bekende feiten met de meest mogelijke zekerheid konden worden aangehouden; voor eenige gevallen, waarin uit de beschikbare gegevens is af te leiden, dat ver moedelijk schade in 1943 veroorzaakt is, is een reserve opgevoerd. De be kendmaking geschiedt onder dit voorbehoud. Het aantal deelnemers bedroeg eind 1943 47856 met een verzekerd bedrag van 712.157.373.in de A.-afdeeling en 2019 met 229.996.211.in de B.-afdeeling, tezamen 49875 deelnemers met een totaal verzekerd bedrag van 951.153.584.—. De schaden hebben beloopen in groep A 1.196.897,27, in groep B 283.656,76, totaal 1.480.554,05. De voor schadevergoeding beschikbare som, zijnde de ontvangsten aan voorschotpremiën e.a. minus de beheerskosten, incl. expertisekosten, be draagt voor groep A./ 1.197.425,82 en voor groep B 367.565,79, zulks na reserveering van 50.000.voor afwikkelingskosten, waarmede de afwik kelingsreserve is gebracht op 150.000. Het resteerende saldo a 528,53 en 83.909,03 wordt in de Algemeene Reserve gestort, welke daarmede stijgt tot 243.064,48 voor groep A en 204.180,28 voor groep B, totaal 447.244,76. Het verheugt ons als slotsom te kunnen vermelden, dat ook over dit jaar geen omslag behoeft te worden geheven. De buiten beschouwing gelaten Rijksbijdragen, welke in mindering komen op de door het A.P.M. te betalen schadevergoedingen, komen t.z.t. beschik baar voor restitutie op de voorschotpremiën aan de deelnemers. Centrale Bank. Van de zijde van den Heer E. J. Meinsma te Nes W.D. is bericht ont vangen, dat hij zijn benoeming tot lid van den Raad van Toezicht der Cen trale Bank aanvaardt. Het Bestuur der Centrale Bank heeft de functies als volgt verdeeld Voorzitter: de Heer Dr. S. E. B. Bierema; plv. Voorzitter: de Heer J. L. Nysingh; Secretaris: de Heer Ir. J. S. Keyser; plv. Secretaris: :de Heer Mr. A. van der Deure. Circulaires. Sedert het verschijnen van de Berichten no. 3 van Mei 1944 hebben wij aan onze leden nog de navolgende circulaires verzonden 1. een mededeeling dd 5 Juni jl. aangaande de Z-kaartenprocedure met een bijlage; 2. een mededeeling van de Hoofdgroep Banken dd 26 Juni jl. betreffende de uitgifte van Schatkistpapier en een aanvullende mededeeling daar op van de zijde der Centrale Bank; 3. een uitgebreide mededeeling betreffende de mogelijkheid van het verzekeren der kasgelden der Boerenleenbanken tegen molest; 4. een oproep voor de Algemeene Vergadering van het Onderling Waar borgfonds, te houden op Donderdag, 13 Juli 1944 ten Kantore der Centrale Bank. (In deze vergadering werd besloten over te gaan tot aanvulling van art. 34 van het Reglement op het Onderling Waarborg fonds conform het voorstel van het Bestuur. Zie hiervoor blz. 40 van deze Berichten.) 48

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 12