verschuldigde rente, doch voor niet meer dan naar een rente van 4 per jaar en niet voor zoover deze rentetermijnen zijn vervallen voor den eersten dag van de maand, waarin de schade is ontstaan. Verhaal van vóór dien datum vervallen rente en van aflossingen kan slechts worden uitgeoefend met bijzondere toestemming van den secretaris-generaal van het departement van financiën. Wijze van verhaal. Het verhaalsrecht wordt uitgeoefend door tot den directeur van het grootboek van den wederopbouw een daartoe strekkend verzoek te richten. De aanvraag geschiedt in duplo op speciaal daarvoor bestemde formulieren, verkrijgbaar bij het grootboek voor den wederopbouw (adres: Directeur van het grootboek voor den wederopbouw, Parkstraat 38 te 's-Gravenhage). Wat de verdere regelingen betreft, verwijzen wij nog naar het artikel, opgenomen in de „Raiffeisen-Bode" nr. 10 van April 1941, pag. 78 en nr. 11 van Mei 1941, pag. 87 ,,Kort overzicht betreffende onteigening, wederopbouw en daarmede verband houdende maatregelen, rechten van hypotheek houders". (Wordt vervolgd). Verzekering van de kasgelden der boerenleenbanken tegen molestschade. Met betrekking tot bovengenoemde aangelegenheid werd aan de Boeren leenbanken, zooals elders in deze Berichten" wordt vermeld, dd. 26 Juni j.1. een circulaire toegezonden, met verzoek ons ten spoedigste op het bijgeslo ten formulier te willen opgeven tot welk bedrag de banken haar kasgelden tegen molestschade verzekerd wenschen te zien. Naar aanleiding van deze circulaire ontvingen wij tot dusverre van onge veer 600 banken aanvragen tot verzekering der kasgelden. Wij verzoeken de overblijvende banken ons eveneens zoo spoedig mogelijk bericht te willen zenden omtrent het al of niet overgaan tot het deelnemen aan het door ons met het A.P.M. afgesloten collectieve contract. Algemeen Plattelands Molestverzekeringsionds. Van het Dagelijksch Bestuur van het Algemeen Plattelands Molest- Verzekeringfonds ontvingen wij het volgende bericht Mede ter bekendmaking aan onze deelnemers van de in par. 2 der .Bij zondere Voorwaarden" onzer polis bedoelde gegevens over 1943, waarvan kennisgeving aan ieder persoonlijk door de omstandigheden onmogelijk is, moge het volgende overzicht dienen, ontleend aan de vastgestelde rekening en verantwoording en het jaarverslag. De over 1943 bijeen gebrachte voorschotpremiën zijn in beide afdeelingen (afdeeling A met een verzekerd maximum risico van 50.000.en afdee- ling B, waartoe de hoogere posten behooren) toereikend geweest om de voorgevallen schaden te dekken. De rekening sluit voor beide afdeelingen met een voordeelig saldo, zij het voor de A-groep met een luttel bedrag. Dit geldt zonder dat de te verleenen Rijksbijdragen in aftrek zijn gebracht. 47

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 11