het zich op het moment der onteigening bevond, had of gehad zou hebben op 9 Mei 1940. De eigenaar, die niet tevreden is met de vastgestelde schade vergoeding, kan in beroep gaan bij de commissie ter behandeling van bezwa ren tegen voorgestelde schadevergoedingsbedragen inzake van onteigening, gevestigd a. te Rotterdam, Nieuwe Beurs: voor onteigeningen binnen Rotterdam; b. te 's-Gravenhage, Binnenhof: voör onteigeningen elders dan in Rotterdam. Hypotheken ingeval van onteigening. Ingeval van onteigening worden de op het onroerend goed rustende hypo theken doorgehaald. Wordt de schadevergoeding in geld uitbetaald, dan stelt de algemeen gemachtigde voor den wederopbouw vast, welk bedrag daarvan aan den hypotheekhouder toekomt. Wordt de schadevergoeding gegeven in den vorm van toewijzing van grond, dan wordt op den toegewezen grond een nieuwe hypotheek ten behoeve van den hypotheekhouder ingeschreven. De uitbetaling van de schadevergoeding zal in den regel voorloopig wor den uitgesteld, doch voor niet langer dan vijf jaar. De vergoeding wordt alsdan ingeschreven in het grootboek voor den wederopbouw en daarnaast worden de rechten van de hypotheekhouders en eventueel andere zakelijk gerechtigden aangeteekend. Hypotheken ingeval niet onteigend wordt. Ingeval het door molest getroffen onroerend goed niet onteigend wordt blijven de hypotheken zonder meer op het onroerend goed rusten, behou dens de mogelijkheid eener nadere regeling (zie hiervoor het artikel in de ,,Raiffeisen-Bode", aangehaald aan het slot). Grootboek voor den wederopbouw. Tegoedschrijving. Geen verhaalsrecht. De toegekende bijdrage voor onroerend goed wordt niet uitbetaald doch tegoedgeschreven ten name van den eigenaar van het onroerend goed op het grootboek voor den wederopbouw. Naast de inschrijving wordt melding gemaakt van de rechten van hypotheekhouders en andere zakelijke gerech tigden. De inschrijving blijft ten behoeve van de zakelijke gerechtigden (dus ook de hypotheekhouder) verbonden totdat zij uitbetaald is. De hypo theekhouders kunnen echter geen verhaal uitoefenen op de hoofdsom. Hoofdsom en rente kunnen niet worden vervreemd of in beslag genomen: zij vallen ook buiten het faillissement van den rechthebbende. Het bovenstaande neemt niet weg, dat onder bepaalde omstandigheden toch een mogelijkheid bestaat tot overdracht van de inschrijvingen, n.1. wanneer een derde gelijk met de inschrijving de herbouwplicht van den gerechtigde overneemt en tevens gelijktijdig door den gerechtigde met de hypotheekhouders en andere zakelijke gerechtigden een regeling wordt ge troffen, die de goedkeuring van den gemachtigde voor den wederopbouw kan wegdragen. De gemachtigde geeft alleen die goedkeuring, wanneer de rech ten van de hypotheekhouders en andere zakelijke gerechtigden geheel zijn zeker gesteld, dus b.v. wanneer deze door den gerechtigde uit de opbrengst van de overdracht van de inschrijving voldaan worden. Repte. Verhaalsrecht op de rente. De inschrijvingen op het grootboek van den wederopbouw dragen rente. Hypotheekhouders kunnen op deze rente verhaal nemen voor de aan hen 46

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 10