Vrijstelling van Zegelrecht. Vennootschapsbelasting 1943 enz. Algemeene Vergadering Centrale Bank. 33 De boerenleenbanken behooren tot de bedrijfsgroep .^Land bouwer edietbanken". Aangezien deze ressorteert onder de Hoofd groep „Banken" is deze aanwijzing ook van toepassing op onze aangesloten banken. In aansluiting op de mededeeling vervat in onze circulaire van 24 April j.1. dat de bewijzen van ontvangst, door de boeren leenbank afgegeven aan een derde, die gelden stort op rekening van een rekeninghouder bij de bank, zegelvrij zijn, deelen wij U mede, dat thans ook zijn vrijgesteld de bewijzen van ont vangst, door de boerenleenbanken afgegeven aan een derde, die gelden stort op een rekening van een rekeninghouder bij een andere bank (schrijven van den waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 2 Mei 1944, Afd. In directe Belastingen No. 30). Vanaf heden kunnen dus ook de formulieren 59 ongezegeld worden afgegeven. -n u Indien de boerenleenbanken nog gezegelde form. 59 in naar bezit hebben, worden zij verzocht deze formulieren ter ontzege ling aan onze materiaal-afdeeling op te zenden. In de „Berichten" van Maart j.1. is tot de boerenleenbanken, welke ons met aangiften willen belasten, het verzoek gericht, de door haar ontvangen aangiftebiljetten voor de vennootschaps belasting 1943, vermogensbelasting 1944 en ondernemingsbelas ting 1944 aan ons ter behandeling in te zenden. Voor zoover hieraan nog geen gevolg is gegeven, mogen wij hierbij ons verzoek herhalen. Spoedige inzending der aangiftebiljetten stelt ons in staat, tijdig voorloopige aangiften te doen. Zooals bekend, ge schieden deze op grondslag van de definitieve cijfers van het voorafgaande jaar, waarbij echter incidenteele, belangrijke af wijkingen, zoo mogelijk, worden geëlimineerd. In Juni a.s. ont vangen de boerenleenbanken, welke van onze diensten gebruik maken, een vragenlijst ter invulling, ten behoeve van de defini tieve aangiften vennootschapsbelasting 1943, vermogensbelasting 1944 en ondernemingsbelasting 1944. De Algemeene Vergadering van de Centrale Bank zal te Utrecht in „Tivoli" worden gehouden op Donderdag 1 Juni a.s., des middags om 1 uur. Het ligt in de bedoeling, om de agenda zoo spoedig mogelijk af te handelen, zoodat het voor het grootste gedeelte van de af-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 9