Algemeene toestemming tot het toekennen van gratificaties in het jaar 1944. 31 niet voor alle banken uitvoerbaar, gezien de heerschende papier en personeelschaarschte. Het zal niet mogelijk zijn onze banken van de daarvoor benoodigde boeken te voorzien. De betrokken bank heeft ter plaatse een tweede serie grootboekvellen kunnen laten drukken volgens verkleind model, welke in mappen worden opgeborgen. In de Nederlandsche Staatscourant van 6 April 1944 is de volgende beschikking van den Gemachtigde voor den Arbeid af gekondigd De Gemachtigde voor den Arbeid Overwegende, dat het wenschelijk is eenige algemeene bepalingen vast te stel len ten aanzien van het uitkeeren van gratificaties door werk gevers aan hun arbeiders in het jaar 1944; Gelet op de artikelen 1, 4 en 5 van het Besluit No. 120/1942 van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken tot handhaving van het loon- en salarispeil en in overeen stemming met de par. 2 en 3 van de Verordening No. 3/1940; Beschikkende Bepaald I. Alle werkgevers mogen gedurende het kalenderjaar 1V44 zonder nadere toestemming van den Gemachtigde voor den ar beid aan leden van het personeel gratificaties, als hoedanig zijn aan te merken onverplichte uitkeeringen in geld, toekennen tot een gezamenlijk bedrag van één week loon, berekend naar een 48-urige werkweek, in geval van uurloon, of een kwart maand- S3.ld.riS. II. Voor het toekennen van gratificaties tot een hooger bedrag dan bedoeld onder I is afzonderlijke toestemming van den Ge machtigde voor den arbeid vereischt. Deze toestemming moet worden aangevraagd ten minste 6 weken vóór den dag, waarop de werkgever voornemens is een gratificatie boven de sub I toe gestane uit te keeren. Bij de aanvrage dient te worden vermeld a. het motief van de aanvrage b. welke gratificaties in het kalenderjaar 1944 reeds zijn uit- gekeerd j c. welke gratificaties in de kalenderjaren 1941, 1942 en 1943 met toestemming van het College van Rijksbemiddelaars of den Gemachtigde voor den arbeid zijn uitgekeerd en welke in die jaren zonder toestemming zijn uitgekeerd, in beide gevallen onder vermelding van den grondslag der berekening dier gratificaties;

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 7