Schaduw-administratie. 30 Wenscht men een vaste leening in een crediet in loopende reke ning om te zetten, dan brengt men in de onderlinge verhoudingen een zeer diep ingrijpende wijziging, waardoor, ook al wordt de bestaande vaste leening niet terstond bij de omzetting afgelost, deze schuld toch een ander karakter verkrijgt en niet meer dezelfde schuld is, als waarvoor de hypotheek door den schulde naar werd gegeven. De oorspronkelijke schuld is dan juridisch teniet gegaan. Uit het bovenstaande volgt, dat omzetting van een bestaand vooi schot in een crediet, met behoud van de gestelde hypothecaire zekerheid, niet mogelijk is. Ons artikel over de schaduw-administratie heeft het gevolg gehad, dat van meerdere banken brieven binnenkwamen met voorstellen, welke min of meer van die van ons afweken. Een tweetal ideeën, welke ons voor sommige banken practisch uitvoerbaar lijken, geven wij hier ter nadere overweging I. Op een bepaalden datum wordt een staat van grootboek I, II en III samengesteld, vermeldende folio, naam, woonplaats, Serie No. van het boekje en saldo van de cliënten. Op den staat van grootboek III worden ook de onpersoon lijke rekeningen benevens de saldi vermeld. Vanaf den datum, waarop deze staten zijn samengesteld worden vervolgens copieën van de beide dagboeken bijge houden (op staten of in dagboeken), welke elders geborgen worden. Mocht onverhoopt de administratie der bank verloren gaan, dan kan met behulp dezer copie-dagboeken en de staten een nieuwe adminstratie worden samengesteld. II. Wanneer het samenstellen van copie-dagboeken, als bedoeld onder I, te veel tijd mocht vergen, dan zouden de boekjes met kwitanties en stortingsbewijzen, welke gebruikt zijn vanaf den datum, waarop de onder I bedoelde staat is aangelegd elders kunnen worden bewaard. Ook de zng. „losse" kasbescheiden zullen dan daar een plaatsje moeten vinden. In deze gevallen zullen dus, öf de copie-dagboeken öf de nog onderhanden zijnde boekjes met kwitanties en stortingsbewijzen, dagelijks van en naar het kantoor van de bank getransporteerd moeten worden. Een onzer banken adviseerde om naast de in gebruik zijnde boeken een tweede serie boeken aan te leggen en doorloopend bij te werken. Deze tweede serie boeken zou dan elders bewaard moeten worden. Wij hadden hieraan ook reeds gedacht, daar hier de administratie dan steeds volledig bij kan zijn, maar vonden het

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 6