Vraag en Antwoord. 29 Voor dit probleem zal men dus een andere, meer practische en eenvoudige weg moeten bewandelen. Allereerst dient daartoe vast te staan, wat men onder „een gezin" wil verstaan. j O i kan men in dit verband onder gezin begri)pen de vader en moeder met de minderjarige kinderen (indien er dus nog meerderjarige kinderen in gezinsverband leven, kunnen deze met betrekking tot de renteberekening voor gedeponeerde gelden als zelfstandige spaarders worden beschouwd) Op het boekje van het hoofd van het gezin kan o.i. door de bank tot het volle bedrag van de limiet (b.v. 2.000. de hoogere rente vergoed worden. Heeft de moeder ook een boekje, dan wordt hier b.v. tot het bedrag van de helft der gestelde limiet (b.v. 1.000. deze rente vergoed. Voor de kinderen kan dit bedrag weer lager liggen. Het is immers in het algemeen niet aannemelijk, dat kinderen zelfstandig bedragen „sparen". De hoogere rentevergoeding zou hier gegeven kunnen worden tot bedragen van 300.— of 500.—, al naar gelang van de plaatselijke omstandigheden. Als uitzonderingen zouden kunnen gelden a. spaarboekjes van minderjarigen, waarop met toestemming van den kantonrechter gelden gestort zijn uit een nalaten- schap i b. spaarboekjes van minderjarigen, waarop per 1 Januari 1941 ook reeds een hooger bedrag was gedeponeerd (in dit geval kan de hoogere rente vergoed worden over dit saldo) Deze regeling heeft tot gevolg, dat de renteberekening aan zienlijk wordt vereenvoudigd. Kan een hypotheek, gegeven voor een vast voorschot zonder of met geringe kosten, worden omgezet in een crediethypotheek Deze vraag is ons den laatsten tijd van verschillende zijden gesteld. Voor het beantwoorden van de gestelde vraag moet in het oog worden gehouden, dat het recht van hypotheek geen zelfstandig bestaan voert, maar verbonden is aan een ander recht, de z.g. hoofdverbintenis. Dit brengt met zich mede, dat het hypotheek recht valt en staat met die hoofdverbintenis, met andere woorden: gaat de hoofdverbintenis te niet, dan gaat daarmede het hypo theekrecht eveneens te niet. Word het voorschot afgelost of omgezet in een andere schuld, dan beteekent dit, dat de oorspronkelijke schuld is teniet gegaan en derhalve tevens het hypotheekrecht.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 5