Nogmaals uitbetaling van gelden aan geëvacueerden. 47.000:000,— 26 De geldmiddelen der boerenleenbanken verminderden door stijging van de volgende posten Per saldo kwam dus bij de boerenleenbanken aan middelen vrij 261.000.000,47.000.000— - 214.000.000,—, welke bij de Centrale Bank werden belegd. Voor deze toestroomende gelden moest de Centrale Bank be legging zoeken. Uit de balans blijkt, dat deze belegging in hoofd zaak geschiedde in Schatkistpromessen. Het bezit aan promessen steeg van ruim 151.000.000,op 31 December 1942 tot 336.000.000,op 31 December 1943. Overigens vertoonde de post „Kasgeldleeningen aan Gemeen ten" enz. een belangrijke stijging, n.1. van ruim 18.000.000, terwijl de „Geldleeningen op langen termijn" een stijging van ongeveer 4.000.000,vertoonden en het beschikbaar saldo bij de Centrale Bank belangrijk hooger was dan het vorig jaar. Het is jammer, dat deze beleggingen in het algemeen maar een zeer gering rendement hebben, waardoor de Centrale Bank, zooals bekend, de rente-tarieven voor 1944 moest verlagen. Een interessante post in tegenstelling met de groote en be zwarende post belastingen, van meer bemoedigenden aard is de post „Kapitaal voor Bijzondere Doeleinden", die in het jaar 1943 aangroeide van 38.700,tot 72.800,Hieruit blijkt, dat de positie van verschillende debiteuren, waarop vroeger een verlies werd geschat, beter is geworden, zoodat gedeeltelijke restitutie van genoten bijdragen door de banken moest plaats vinden. Van eenige banken bereikten ons berichten, waaruit ons blijkt, dat de voorschriften inzake bovengenoemde uitbetalingen niet steeds in acht worden genomen. Het komt ons daarom noodzakelijk voor deze nog eens te her halen. Wij maken de banken er op attent, dat afwijking van deze voorschriften nadeelige gevolgen voor haar kan hebben. Men neme onderstaande regels derhalve nauwkeurig in acht. In twijfelgevallen raadplege men eerst de Centrale Bank. 1. Directe uitbetaling van 100,per week mag slechts plaats vinden op spaarboekjes, niet op loopende rekening-boekjes. Deelname leeningen Effecten Schatkistpapier 8.000.000,— 21.000.000,— 18.000.000,—

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 2