Molestverzekering van kasgelden. Correctie. Circulaires. Als gevolg van het gestelde in ons rondschrijven van 5 April j.1. aan al onze Leden (die in de provincie Zeeland en enkele op de Zuid-Hollandsche eilanden uitgezonderd) zijn tal van besturen er toe overgegaan wat meer kasgelden aan te houden, zulks ter voorziening in de eerste behoeften voor het geval zulks nood zakelijk mocht zijn. Aan dat aanhouden van een grooter kassaldo dan gebruikelijk is natuurlijk ook risico verbonden, en dan denken wij in de eerste plaats aan het molestrisico. In verband daarmede hebben wij gemeend te moeten nagaan of het niet mogelijk zou zijn om op een eenvoudige manier en op korten termijn een col lectieve verzekering tegen molestschade af te sluiten. In die richting zijn reeds stappen genomen en vermoedelijk zullen wij zeer binnenkort in staat zijn daaromtrent in een afzonderlijk schrijven nadere mededeelingen te doen. Voor de goede orde willen wij er ook op deze plaats nog even op wijzen, dat in de „Berichten", no. 2 (Maart 1944) ten on rechte op blz. 15 werd vermeld, dat de Centrale Bank zoowel als de aangesloten boerenleenbanken in 1943 werden aangemeld bij de Bedrijfsgroep „Assurantiemakelaars". Dit is voor wat de Centrale Bank betreft wèl het geval; de boerenleenbanken daarentegen werden niet collectief aangemeld. Overigens ver wijzen wij in dit verband nog naar hetgeen dienaangaande uit voeriger werd vermeld in onze circulaire van 24 April j.1.. Voor de goede orde laten wij hieronder nog even een opgave volgen van de data der circulaires, welke sedert het verschijnen van de Berichten van Maart 1944 (Nr. 2) vanwege de Centrale Bank werden verzonden: 1. een nader bericht op de Aanwijzing inzake de behandeling van Duitsche betaalmiddelen (23 Maart 1944); 2. een aanwijzing omtrent de overmakingen uit Duitschland naar Nederland en omtrent zendingen van Nederlandsche betaal middelen naar Duitschland (29 Maart 1944) 3. een mededeeling omtrent de indiening van een verzoek om vrijstelling van den arbeidsinzet voor mannelijke personeel- Maart ^l^)1-611 45 'aar' Z-kaartenprocedure (31 4. een mededeeling aangaande het rentepercentage voor geld- leenmgen aan publiekrechtelijke lichamen; idem betreffende vrijstelling van Zegelrecht (zie nader blz. 33 van deze Berich ten) en aangaande de aanmelding bij de Bedrijfsgroep „Assu rantiemakelaars (24 April 1944) 5. een mededeeling omtrent het bezoek aan de Algemeene Ver- gadering der Centrale Bank (11 Mei 1944). 36

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 12