Beschadigd bankpapier. 35 in een van beide colleges, en dat is vooral nü van belang, omdat de correctie op de gegevens van de Centrale Bank met meer van zelfsprekend is, zooals dat vroeger het geval was bij de regel matige toezending van „De Raiffeisen-Bode, Toen waren wij van maand tot maand in staat om de juistheid onzer gegevens te controleeren. Dat is thans niet meer het geval. Vandaar, dat net noodzakelijk is van elke wijziging terstond aan ons kennis te geven en bijvoorbeeld eenmaal per jaar (na de Algemeene Ver gadering) een volledige opgave te zenden van de namen, adressen en functieverdeeling in beide colleges op de wijze, zooals het in het Handboekje bij elke boerenleenbank afzonderlijk staat aan- ^Mede in verband met de getroffen voorzorgsmaatregelen is het noodzakelijk, dat van elke wijziging in het bestuur aan de Cen trale Bank terstond mededeeling wordt gedaan, opdat zij op haar beurt de betrokken hulpcentrale daarvan mededeeling kan doen. Vooral ten aanzien van dit laatste meenden wij goed te doen met deze „herinnering" op deze plaats nog eens op te nemen. Tot voor kort was het de gewoonte, dat beschadigd bankpapier, dat niet meer in circulatie kon worden gebracht, aan de Centrale Bank werd toegezonden. De Centrale Bank was dan veelal in staat de aangelegenheid af te wikkelen en na verloop van niet te langen tijd de rekening van de betrokken boerenleenbank te ere dit eer en. Dit is thans anders geworden. De Nederlandsche Bank wenscht in dergelijke gevallen in relatie te komen met den houder van het beschadigde bankpapier. In voorkomende gevallen zal de boeren leenbank dat beschadigde bankpapier dus niet meer aan kunnen nemen (en dus niet meer naar de Centrale Bank behoeven te zenden), maar zij zal den houder moeten verwijzen naar dat Agentschap van de Nederlandsche Bank, waaronder de woon plaats van den houder ressorteert. De houder moet zich dus wenden tot het betrokken Agentschap van de Nederlandsche Bank en de aangelegenheid daarmede rechtstreeks regelen. Er bestaat geen bezwaar tegen, indien hij verzoekt het bedrag der schadevergoeding aan hem te voldoen via de rekening van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht ten gunste van zijn rekening bij de betrokken boerenleenbank. In dit verband zij nog vermeld, dat het gebruik van plakband voor het bundelen van bankpapier met groote voorzichtigheid dient te geschieden, zoo mogelijk zelfs vermeden moet worden, omdat in de praktijk herhaaldelijk is gebleken, dat het plakband zich bevestigd heeft aan het bankpapier. Bij de verwijdering van het plakband in zulke gevallen wordt het bankpapier bijna altijd beschadigd. Daar blijkt niet aan te ontkomen te zijn.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 11