Algemeene Vergadering Grondkapitaalbank. Herinnering. 34 gevaardigden (en van degenen, die met dezen mede mochten willen komen) mogelijk zal zijn denzelfden dag weer de woon plaats te bereiken. Evenals dit het geval was ter gelegenheid van de vorige Alge- meene Vergaderingen, zullen ook ditmaal plaatsbewijzen worden afgegeven, zoowel voor den afgevaardigde (of den gemachtigde) als voor de bezoekers. Met het oog hierop werd aan onze leden een circulaire toegezonden. Hoewel het uit den aard der zaak niet mogelijk is afspraken met de Nederlandsche Spoorwegen te treffen, zooals dat onder normale omstandigheden mogelijk was, lijkt het ons toch wel ge- wenscht, dat ons bekend is, hoeveel personen voor hun bezoek aan de a.s, Algemeene Vergadering van den trein gebruik zullen maken. Ook dienaangaande werd het een en ander in onze cir culaire van 11 Mei medegedeeld. De Algemeene Vergadering van de Grondkapitaalbank zal eveneens te Utrecht worden gehouden op Donderdag 1 Juni a.s., en wel ten kantore van de Centrale Bank, des voormiddags om 11 uur. Over het algemeen was het bezoek aan de Algemeene Vergadering van de Grondkapitaalbank in het verleden niet bijster groot. Daarmede ook voor dit jaar rekening houdende, hebben wij mede in verband met de beperkte vergaderruimte in Utrecht gemeend de vergadering wel te kunnen houden ten kantore van de Centrale Bank. Het doet ons steeds weer genoegen te bemerken, dat het Hand boekje door de kassiers en bestuursleden der boerenleenbanken geraadpleegd wordt. Vooral voor de nieuwe functionarissen is dit van groot belang, omdat zij op vele vragen, welke zij ten gevolge van de voor hen nieuwe werkzaamheden hebben te ver richten, zonder veel moeite zelf het antwoord kunnen vinden. Maar het heeft óók het voordeel, en daarop willen wij op deze plaats de aandacht meer in het bijzonder vestigen, dat men van tijd tot tijd bij lezing van de verschillende artikelen in het Hand- boekje nog eens kennis krijgt van de meer algemeene onderwer pen, welke zich bij de boerenleenbanken kunnen voordoen. Zoo werd in het Handboekje ondermeer opgenomen een Maand rooster (7de druk, blz. 269 e.v.). Daarbij treft U een opsomming aan van de verschillende werkzaamheden voor kassier, bestuur en raad van toezicht gedurende de 12 maanden van het jaar. De maand Mei is de maand van de Algemeene Vergadering. In die maand vinden ook de meeste mutaties plaats in het bestuur en in den raad van toezicht. Voor een goeden gang van zaken is het gewenscht, dat de Centrale Bank kennis krijgt van elke wijziging

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 10