;ï'id r™.® k- ',d - Bankgaranties, Vele banken verstrekken éeen rekemn^ bijgewerkt, vinding ook leert, dat vele boekjes met steedsWp als Men zou derhalve voor onaangename ing.couranthouder o£ van het op grond van mededeelingen van d zonder nader overleg met saldo in het rekenhoude zich dus aan ons de Centrale Bank tot uitbeta ntwoordelijkheid op zich. den^i^cUnm'der'bank bekend zijn, deze aan ons dienen te worden opge- nog werkt) gevestigd is bij den kassier. Vooral in den patsten tijd komt^het worden die in een bepaald beroep w verDlichtingen, gewoonlijk ten behoeve gesteld voor de nakoming van talHng als b,v. het Rijksbureau voor van een meer of minder officieelle y enVleesch te's-Gravenhage. Hout te Amsterdam en het Bedn)fschap da| onze boerenleenbanken Op zichzelve bestaat er geen bezwaar 6 êaranties te ontvangen zich garant stellen te meer met ^dejoor de^g^ ÖL?1 echter dat nu maar links en rechts garantiestellingen af gegeven moeten worden^ feoerenl bank zich In de eerste plaats zij er op behoTve^van' derden uitsluitend statuten het afgeven van Éaranti garantieplichtigen cliënten der bank mogelijk is voor leden. Zelfs al zijn d g onderpand aan, dan of spaarders der spaarbank en „al ^Xs Jorden afgegeven. Hier dient mogen dus voor niet-leden gee g niet ajjeen daar anders de statuten streng de hand aan te worden g^ de iiscale gevolgen. Boeren- worden overtreden, doch ook met (waar0nder ook begrepen het af- leenbanken, welke haar credie leden beperken, zijn slechts 10 geven van bankgaranties) ui s 1 «trekken zij deze werkzaamheden ook Vennootschapsbelasting verschuld g^ Venn0otschapsbelasting betaald uit tot niet-leden, dan moet de *c/-r1iar»«;helastiné worden aangeslagen worden. Die bank zal dus in de Vennootsch^psbela^ng^ „aar het volle tarief, zijnde M <le derde aangevraagd dan bank moeten worden. Zekerheid Een tweede p- U. de. g.» 7^"" S.d."pS3"f, die 1» terzake een de t™'— over de bank kan krijgen. darantie-stelling ontstaan? Welke verplichtingen kunnen nu teJLbetaling van al hetgeen de bank De eerste verplichting is wel die zal hebben betaald, ter zake van de garantie-stelling aa waartoe de bank zich garant Deze verplichting is maximaal h Ézekeie rentevergoeding moeten heeft gesteld. Daarnaast zal ,d® uitbetaalde bedrag vanaf den dag r«Vtotha1nedenUdeaeg der terugbetaling en tenslote is een zekere Pr?nVihet afgemeen'zal het echter voldoende zijn, dat zekerheid gesteld word, tot het bedrag, dat wordt gegarandeerd. ai

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 9