Evacuatie en geldverkeer. 20 effecten en andere waardepapieren, welke zich in brandkast of kluis der boerenleenbank bevinden, met voldoende aanduiding van naam en adres van den eigenaar. Ook deze staat wordt in duplo samengesteld en onderteekend door de leden van bestuur en raad van toezicht. Van de beide bovenbedoelde inventarisstaten gaat één exem plaar naar de Centrale Bank, het andere komt bij de schaduw- administratie. Men bereikt door op bovenuiteengezette wijze te werk te gaan, dat men een overzicht heeft van a. de maandsaldi van alle rekeningen b. de maandelijksche afsluitingen van het dagboek c. de schuldbekentenisen en credietformulieren d. de waardepapieren. Mocht de administratie der bank onverhoopt in het ongereede geraken, dan kan aan de hand dezer gegevens en met behulp van de boekjes van spaarders, voorschotnemers en rekeninghouders de administratie der bank weer zoodanig worden opgebouwd.dat deze zonder al te veel stagnatie haar werkzaamheden kan voortzetten. Mët onze circulaire van 18 Februari 1944 hebben wij de aandacht van de bij ons aangesloten boerenleenbanken er op gevestigd, dat reeds een deel dier banken in Zeeland en Zuid-Holland heeft moeten evacueeren. Wij gaven in bedoelde circulaire tevens aan hoe de banken hebben te handelen,, indien geëvacueerden op hun boekje geld komen opnemen (even tueel storten). Ten overvloede herhalen wij hier nog eens, dat bij het doen van de opgave aan de Centrale Bank vermeld moeten worden: naam van den spaarder, oorspronkelijke woonplaats, nummer van het boekje, naam van de bank, die het boekje heeft uitgegeven, het opgenomen of gestorte bedrag, alsmede het saldo van bet boekje. Formulieren om deze opgaven aan de Centrale Bank te verstrekken, zijn bij de Afdeeling Materiaal verkrijgbaar form. nr. 75). De wijze, waarop deze posten in de boekhouding der banken verwerkt dienen te worden, is door ons in een circulaire aangegeven, welke op aan vraag bij de Centrale Bank verkrijgbaar is. Daar het van belang moet worden geacht, dat de administratie dezer pos ten zooveel mogelijk uniform wordt gehouden, verzoeken wij de banken, die met deze posten te doen krijgen, zich zooveel mogelijk te houden aan de in de verkrijgbaar gestelde circulaire aangegeven richtlijnen. Nog eens vestigen wij er nadrukkelijk de aandacht op, dat de regeling, zooals deze in de bovengenoemde circulaire van 18 Februari 1944 uiteen gezet is, uitsluitend geldt voor spaargelden en wel tot een bedrag van 100.per week. Betreft het hoogere bedragen of uitbetalingen op rekening- courantboekjes dan moet vóór de uitbetaling overleg gepleegd worden met de Centrale Bank. Men vraagt ons wel eens, waarom voor de rekeninghouders niet eenzelfde regeling werd getroffen als voor de spaarders. We merken op, dat een algemeene regeling moest worden gemaakt, welke ook zooveel mogelijk onaangename consequenties (als ongeoorloofde be schikking) moest uitsluiten. Nu is er, wat betreft het gebruik van rekening-courantboekjes, niet een dergelijke uniformiteit als bij de uitgifte en behandeling van spaarboekjes.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 8