«tirttawn#11-'Lce",r*,e *del;ff,cCdS «o, "«'t»»trrhd«7 1>sdïïï h°Sdp"«e»«,U»rrdt rich „ede brengt- Iedere C de schaduwadministratie het g schaduwadministra- Alvorens aan te geven opwelke wijze een scna boeren. tie kan worden samengesteld,wordt e^pg betrachten mct hel leenbanken zooveel moge ij p de bijbehoorende Bank gezonden. „„u^nwadministratie worden staten Ter inrichting van de sch welke staten moeten samengesteld uit de grootboeken I, II «Wh wel ZdeÜTm in "dres v^spaarders, voorschotnemers en rekening- de betrokkene in de boeken der bankmet de teHingen Bank verkrijgbaar. d kort mogelijk Het spreekt vanzelf, dat deze statennadat z£ ten kantore der bank moet worden teruggezonden naar de zijn bijgewerkt, weer moet.en ^f^erenleenbanken kan het plaats van bewaring. Voor g pn maken .Uiteraard kunnen van belang zijn, dat zij ^ee, ^n dstaten worden samengesteld, deze op gelijke wijze als «aa^dstaW wordt voorts een Van de maandafsluiti gh kasopnamen door het afschrift gehouden De maandeli] kasc0ntr5le-boekje bestuur behooren te gesc 1 Eén der exemplaren van de (verkrijgbaar bi) de Centrale Ba wordti evenals het dagboek, bij d. schaduw- wordt een inventarisstaat folio gr0otboek II of III, moet de volgende gegevens credietnemer, datum van ver- naam en adres van voorschot- of credietne^^, saldo strekking van voorschot o er credjet, waarover nog be- van het voorschot en ge ee e gestelde zekerheid (bij bor- schikt kan worden, aanduiding kadastrale num- gen namen en woonplaatsen, bij hypotneea mlSedeoneldee den kasmer bestuur en tad'va/toezicht, n^dat deze de staat hebben ge- C°Verder""dient een inventaris te worden opgemaakt van de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 7