saarö xJt Oorlogsgevaar en de administratie. Met de verordening tot het sluiten van bepaaide soorten van werd opgebouwd. Hoewel niet behoorend tot het verslagjaar1943 en zullen trachten de zaken zoo goed mogeh k voort te zetten. Hoor de Centrale Bank werd de reeds in 1940 tot stand ge brachte regeling inzake het opnemen van spaargelden (en even Ïueel storten) op vertoon van spaarboekje en persoonsbew ,s bi, alle in Nederland gevestigde boerenleenbanken, zoowel van 1 recht als van Eindhoven, alsook bij de Centrales zelf, tot een Utrecht als van lml noodzakelijke ëeDtzfhulJ-cerntrilehsUlzPulTenrvan'geld worden voorzien o^ Hoor de mogelijkheid van beschikken op een te openen rekening bij de Agentschappen van de Nederlandsche Bank in de omgeving. Van vele zijden vraagt men ons, welke maatregelen kunnen worden genomen in verband met dreigende vernietiging van de geheele of gedeeltelijke administratie en van waardevolle stukke der boerenleenbanken, voortvloeiende uit oorlogsomstandigheden. Deze vragen werden door ons reeds per brief beantwoord daarbij rekening houdend met de bijzondere omstandigheden der betrokken bank Het komt ons evenwel gewenscht voor deze adviezen te herhalen voor de boerenleenbanken in het algemeen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 5