neerd, daar de afrekening niet in contanten geschiedde, maar op rekening van de boerenleenbanken. Kort daarop werd door de Nederlandsche Bank een rantsoenee ring van het kleinere bankpapier ingesteld, hetgeen voor het bedrijfsleven en voor de banken vele moeilijkheden met zich mede bracht. Min of meer in verband met bovenstaanden maatregel werd in dienzelfden tijd vrijstelling van zegelrecht verleend ten aanzien van chèques, bewijzen van storting en crediteeringsbewijzen, een en ander ter bevordering van het giroverkeer en ter ontlasting van de betalingen in contant geld. Wat de rente betreft, inzonderheid die voor beleggingen, deze werd onder invloed van de zeer groote ruimte op de geldmarkt gaandeweg minder. Mede hierdoor werd de Centrale Bank dan ook genoodzaakt tot het toepassen van een renteverlaging, welke noodgedwongen door de aangesloten boerenleenbanken moest worden gevolgd. Zooals straks reeds werd opgemerkt, werd de vraag om belegging van de zijde der boerenleenbanken in ver band met den overvloed van geld steeds grooter. De Centrale Bank deed wat mogelijk was om aan deze vraag te voldoen. Ongeveer tot Juni 1943 ging dit ook vrij goed. Inzonderheid werd gevraagd naar schatkistpromessen, welke een zeer gezochte belegging op korten termijn vormen. Na Juni 1943 werden deze promessen gedurende enkele maanden echter niet meer iiitgegeven en daarna slechts in beperkte mate. Door een en ander werd het moeilijk geschikte belegging te vinden, zulks mede in verband met de hooge koersen der beleg- gings-obligaties. Wel werd in 1943 van staatswege wederom een leening aan de markt gebracht. Volgens de gestelde normen werd in deze leening door de Centrale Bank en de boerenleenbanken tezamen deelgenomen voor een bedrag van 45 millioen. Omtrent de voortdurende stijging der aan de boerenleenbanken toevertrouwde middelen vermelden wij nog de volgende cijfers: 31 Dec. 1941 31 Dec. 1942 31 Dec. 1943 Spaargelden 355.700.000.— 433.500.000.— f 610.000.000.— Creditsaldi in rek.cour. 88.200.000.109.300 000.150.000.000. Voorschotten 153.500.000.— 128.900.000.— 100.000.000.— Debetsaldi in rek.cour. 60.000.000.51.000.000.35.000,000. Tenslotte meenen wij dit overzicht te mogen besluiten met het vermelden van enkele bijzondere onderwerpen, die wel niet alle rechtstreeks met het bankwezen te maken hebben, maar die toch niet nalieten invloed uit te oefenen op den geregelden gang van zaken, ook bij de boerenleenbanken. Als zoodanig noemen wij dan de verordening tot mobilisatie van arbeidskrachten, waardoor verschillende leden van het personeel der boerenleenbanken aan hun werk werden onttrokken. 16

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 4