Sseassa^ fcsstss sas- cedeerd. De voorschotten mogen alleen gegeven worden na beko men goedkeuring van de Centrale Bank. Wat de organisatie van het bedrijfsleven betreft kan nog ver- groep Assurantie-makelaars. Aan de door de boerenleenbanken te verrichten uitbetalingen terzake van geleverde landbouwproducten (waarbii inbeg p levering van vee) werd eenige uitbreiding gegeven, doordat vo sommÏe provincies de betalingen voor geleverd vee en de door den Provincialen Voedselcommissans te betalen loonen en salarissen eveneens via de boerenleenbanken werden uitgekeerd. Thans overgaande naar het gebied van het geidwezenkanalle^ eerst worden opgemerkt, dat de toevloed van geld ook in 1943 bleef aanhouden, zelfs nog in versterkte mate. Door de sterk ver minderde vraag naar crediet en gemis aan geschikte be egg g objecten werd het grootste deel dier gelden gedeponeerd bi) de Centrale Bank. De ten aanzien van de beleggingen dezer gelde ootredende moeilijkheden waren, inzonderheid voor de Centrale Bank, niet gering. Dit gold zeer zeker met het oog op de door de Centrale Bank voor 1944 te vergoeden rente. Voor de enorme toevloed van geld bij onze banken is niet een bepaalde oorzaak aan te wijzen, aangezien we hier te doen hebben met een geheel complex van oorzaken, waarvan verschillende zelfs met elkaar tegenstrijdig zijn. De enorme toename van de „geldcirculatie in ons land wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanzienlijke buitenlandsche wis selportefeuille, welke in den loop der ooriogs) aren steeds is a gegroeid. De grootte van deze portefeuille (thans 3.5 milliard) blijkt uit de weekstaten van de Nederlandsche Bank Deze immers koopt de vorderingen, welke in hoofdzaak in Marken luiden en betaalt in guldens uit aan de houders van die vorderingen. Steeds meer guldens worden daardoor in het verkeer gepompt. Wij noemen thans nog enkele feiten, die zich in 1943 op het gebied van geldwezen hebben voorgedaan en waarvan de ver melding voor de boerenleenbanken in dit verband van belang ka WTnhetgbegihn van het jaar 1943 kwam af de verordemng betref fende de intrekking der bankbijten van 1.000.--en 500, met alle consequenties, daaraan verbonden. Wij noemen hier alleen, dat deze verordening één van de oorzaken werd, waardoor veel gelden bij de boerenleenbanken werden gedepo-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 3