Naar aanleiding van een daartoe strekkende opmerking der finantiëele commissie werd aandacht geschonken aan de verzeke ring der bijzondere risico's, welke zich bij de verschillende boeren leenbanken voordoen in verband met het Onderling Waarborg fonds. Hiertoe verstrekten de boerenleenbanken de noodige gege vens, bij de bestudeering waarvan bleek, dat er inderdaad ver schillende bijzondere risico's bestonden, die niet bij het Onderling Waarborgfonds bleken te behooren, daar deze risico's uitgingen boven het in het reglement van genoemd fonds omschreven doel. Per circulaire werden de banken van de resultaten van het inge stelde onderzoek in kennis gesteld, waarbij tevens geadviseerd werd deze bijzondere risico's afzonderlijk te verzekeren. Reeds werd een aanzienlijk aantal verzekeringen afgesloten. In verband met de tijdsomstandigheden bleek het noodzakelijk de aan de Centrale Bank geadresseerde waardezendingen der boerenleenbanken voortaan anders te behandelen dan tot dus verre het geval was. Als gevolg hiervan veroorzaken deze zendin gen meer werk en meer kosten, doch verscheidene vermissingen, die zich onderweg voordeden, hebben de betrokken verzekering maatschappij daartoe aanleiding gegeven. Op het gebied van het spaarwezen werd door de Centrale Bank overgegaan tot het nemen van een proef met het sparen door de jeugd door middel van spaarbankzegels, zulks in verband met het feit, dat door de tijdsomstandigheden geen spaarbusjes meer kon den worden aangemaakt en dit middel ter bevordering van het sparen derhalve niet verder kon worden aangewend. Door verschillende boerenleenbanken werd er op aangedrongen pogingen in het werk te stellen teneinde opnieuw te komen tot de uitgifte van de „Raiffeisen-Bode", teneinde daardoor het zoo zeer noodzakelijke contact tusschen Centrale en aangesloten banken weer des te nauwer te doen worden. Deze pogingen hebben in zoo verre succes gehad, dat toestemming werd verkregen om van lijd tot tijd gedrukte mededeelingen van de Centrale Bank aan de boerenleenbanken te verzenden. Deze gedrukte mededeelingen. waarvan het eerste nummer inmiddels aan de boerenleenbanken kon worden toegezonden, dragen den naam van „Berichten". Het spijt ons, dat wij geen toestemming kregen de Berichten ook, evenals de vroegere Raiffeisen-Bode, aan de leden van bestuur en raad van toezicht toe te zenden. Van de zijde van den Cultuurtechnischen Dienst te Utrecht werd tot de Centrale Bank het verzoek gericht medewerking te willen verleenen aan het verstrekken van voorschotten voor land- verbetering en landontginning. Voor de hiervoor in aanmerking komende werken wordt door den Cultuurtechnischen Dienst sub sidie gegeven. De deswege op genoemden dienst ontstane vorde ring wordt door de belanghebbenden aan de boerenleenbank ge- 14

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 2