BERICHTEN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT Grondstof voor een Jaarverslag. NUMMER 2 MAART 1944 (UITSLUITEND BESTEMD VOOR DE AANGESLOTEN BOERENLEENBANKEN Naar aanleiding van het verzoek van vele boerenleenbanken om dit jaar, evenals andere jaren, wederom grondstof voor een jaar verslag of voor een openingswoord op de algemeene vergadering der bank te leveren, laten wij hieronder de gebeurtenissen op ver schillend gebied, voor onze boerenleenbanken van belang, de revue passeeren. Alvorens wij in onzen terugblik over het jaar 1943 dié aan gelegenheden bespreken, welke meer in het bijzonder betrekking hebben op onze Coöperatieve Boerenleenbanken, willen wij eerst het een en ander zeggen over onze organisatie in haar geheel. Wij gaan daarbij uit van de laatstgehouden algemeene ver gadering der Centrale Bank, welke, behalve de goedkeuring der jaarstukken en de verkiezingen, slechts wijziging bracht in art. 3 van het huishoudelijk reglement der Centrale Bank. Hierdoor werd de wijze van opberging der waardepapieren, die in de praktijk de meest gewenschte is gebleken, officieel vastgelegd. Door de Centrale Bank werd in 1943 een rapport uitgebracht betreffende de salariëering bij de boerenleenbanken (zulks naar aanleiding van de besprekingen te dezer zake in de Centrale Ringvergadering), welk rapport ter kennisname aan de banken werd toegezonden. Ten aanzien van de belastingaangiften door de boerenleen banken kwam het tusschen de desbetreffende autoriteiten en de Centrale Bank tot een overeenkomst, krachtens welke centralisee ring der belastingaangiften tot stand kwam bij de Centrale Bank. Hoe nuttig deze centraliseering ook is, inzonderheid voor de boerenleenbanken, zij geeft de speciaal daarvoor in het leven geroepen belasting-afdeeling handen vol werk, zoodat mede in verband met de technische moeilijkheden in de belastingwetten achterstand aanvankelijk niet kon uitblijven. Nu langzamerhand de juiste en volledige gegevens van de banken echter ter beschik king staan, gaat het werk vlotter. 13

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 1