,.sr« s»'isri-X»."..'' "Kf iI"Ï.TdJÏ«S 1. «5»0"* d., d«1»"' k°l~™° Aangiftebiljetten Belastingen.-- Schatkistpromessen.boerenleenbatlken Circulaires,-r- Spaargelden bij de Boerenleenbanken. D. „ld, - d... k«d. W 5, 8, 10 en 13. (ahornen is wordt deze via het dagboek bankgaranties" credit. de toezending van de aangiftebilj4 fa lasting 1944. Boerenleenbanken, en voor de vermogens- en o-ldernem g^ te belasten, verzoeken wi, ZeTdeezijner tijd zullen we dan aan deze banken een desbetreffende vragen lijst ter beantwoording doen toekomen. De vraag naar schatkistpromessen van deelden wij reeds mede, dat zeer groot. In de „Berichten van Januari 1944 d er telkens slechts een zeer bescheid'e geheele bedrag toegewezen. De laatste toewijzing Ret bedrag der vervallen pro der toewijzing nog slechts nieTsteeds Iaarpapier in de plaats van het messen. Bovendien ontvin| deeite 9. 0f 10-maandspapier, waarvan het afgeloste, maar voor een groot gedeelte ier. De schatkistpromessen discontoe uiteraard lager is dan van het jaarpa^ zijn bovendien slechts in jUi-k m0delijk te doen geschieden, hebben Teneinde de verdeeJ'né,Z°°PSnbank uit de toewijzing toekomende be- Bank - deelname schatkistpapier Sinds het verschijnen van het vorige nummer van onze „Berichten werden de volgende circulaires verzonden 1. inzake vereveningsheffing (7 Jan. 194 I, I recüficattr'hi''de gezonden wijziging der statuten van de Grondkapitaal- bank (7 Jan. 1944); 4. omzetbelasting (18 Januari 1944) 6. nmatregefmi^oorzi^ening kasgeldbehoeften (21 Februari 1944); 7. Duitsche betaalmiddelen (10 Maart 1944). hTdTNhïuï^ F° tt er damschTTö ur antvjm ^jl~F^ëbruar i^Fkhl^kom^ onder hoofd „Economie een artikeltje vo R... ts banb, bijzondere spaar- ,,nde.iS)de biiion' CL1

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 11