22 Er moet dus door den aanvrager van de garantie zekerheid gesteld worden, Deze zekerheid kan het beste bestaan in verpanding van een spaartegoed bij de afzonderlijke spaarbank of blokkeering van een crediet in loopende reke ning. Na verkregen dispensatie zijn ook andere vormen van zekerheidstelling mogelijk, b.v. verpanding van hypothecaire vorderingen of effecten (mits deze voldoende overwaarde hebben. Men 'Stelle de overwaarde op 20 Hypo theek op onroerend goed komt, alhoewel deze vorm van zekerheidstelling uit bank-oogpunt wel gewenscht is, niet zoozeer in aanmerking met het oog op de daaraan verbonden hooge kosten, waardoor deze vorm voor den aan vrager minder aantrekkelijk wordt. Uit het bovenstaande volgt reeds, dat aan zakelijke zekerheid en speciaal aan verpanding van een spaartegoed de voor keur moet worden gegeven. Dit beteekent echter niet, dat borgstelling geheel uitgesloten moet worden. Deze zekerheid is wel toegestaan, doch hier voor moet dan ook dispensatie van het bestuur der Centrale Bank gevraagd worden, waarbij een duidelijke beoordeeling van den financieelen toestand van den aanvrager en van de door dezen opgegeven borgen dient te worden gegeven en voorts moeten worden vermeld de redenen, waarom de aan vrager geen zakelijk onderpand kan geven. Controle. Ten einde te kunnen nagaan, welke garantie-verplichtingen door onze boerenleenbanken zijn aangegaan, is het noodzakelijk dat zij bij de Juridische Afdeeling een opgave indienen van de door haar afgegeven garantiestellingen. In deze opgave moet worden vermeld lo. voor welke instelling de garantie wordt afgegeven, 2o. tot welk bedrag de garantie wordt afgegeven, 3o. voor welk lid de garantie wordt afgegeven (naam en adres), 4o. welke zekerheid is gesteld. Afgifte van garanties. De voor het afgeven der garantie benoodigde stukken, waaronder ook de akte van zekerheidstelling, moeten in voorkomende gevallen onder opgave van alle gegevens bij de Centrale Bank worden aangevraagd en wel bij de Juridische Afdeeling. Provisieregeling. Voor het afgeven van garanties moet door de boerenleenbanken een minimum-provisie in rekening worden gebracht. De provisie bedraagt thans minimaal per drie maanden of een gedeelte daarvan met een minimum van 1.per drie maanden. Deze provisie moet bij vooruitbetaling en wel uiterlijk op den eersten dag van iederen drie-maandelijkschen termijn worden betaald. Eindigt de garantie binnen een drie-maandelijkschen termijn, dan heeft geen teruggave van provisie plaats, tenzij de garantie reeds meer dan een jaar heeft geloopen, in welk geval restitutie van provisie kan worden ver leend over elke nog niet ingegane maand der garantiestelling. Boeking. Ten slotte is het noodzakelijk dat zorgvuldige boeking plaats vindt der aangegane garantie-verplichtingen, zoodat terstond is na te gaan hoe groot het bedrag dezer verplichtingen maximaal is. Voor de boeking der verleende bankgaranties worden in grootboek III een tweetal rekeningen geopend. De verplichtingen, welke de bank krijgt uit hoofde der door haar afgegeven bankgaranties, worden in het credit geboekt van de rekening „Bankgaranties". De vorderingen, welke de bank uit hoofde der afgegeven bankgaranties heeft op hen, op wier verzoek de garanties zijn afgegeven, worden geboekt in het debet van de rekening „Vorderingen wegens bankgaranties".

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 10