^^tsxawraï sï as :s: sss te n s^rrs^ïta-^jss f.sü&rssr hei", tJs?SsLS wZ'rsr'r rektTs d« b»k j£k':zzi^«„'TÊi'jf "r1™ ng der werkzaamheden verbonden, te betalen Op deze lijst noteert de kassier terstond de folio's van ben rti een rekening-courant bij de bank hebben. Vervolgens wïrdt tót Uitbetalingen melkgelden Zuivelfabriek ge0pe"d boerenleenbank in boekfe, bew»rd bi> d« Blijkt aan het einde eener leveringsperiode dat niet elle 1 ranciers hun melkgelden hebben opgenomen dan wordt vó leveranciers in grootboek III een rekening geopenT Pé^nierkt zij noff dat wij het omniet i die niet met de bank in rplLninrf achten om leveranciers, spaarboekje hebben als reken' ib^^ staan' maar wèl een schen zij de melkgelden on^t x fS te befch°«wen. Wen- dient voor hen in grootboek III ee" b 6 bijschrijven, dan Zooals uit het bovenstaande hlólót T* te W°rden ^opend' koko«„. Een deel der gelden worj,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 8