Betaling der melkgelden. 7 hiervoor echter geen toestemming worden gegeven, zoodat het drukken van bedoelde circulaire niet kon geschieden, Modellen zijn echter beschikbaar. Wèl konden vervaardigd worden een propaganda-circulaire, be stemd voor de boerenleenbanken, die bereid waren invoering van het schoolsparen te overwegen, alsmede een instructie voor het schoolsparen. Verder is overgegaan tot het aanmaken van spaarbankzegels en spaarkaarten, alsmede van de benoodigde kaarten en bescheiden, noodig voor het voeren van, de administratie door de boeren leenbanken. Voor de toepassing van dit systeem van jeugdsparen is de medewerking van hoofden en onderwijzers der scholen noodig. Voor de hoofden van scholen, die het systeem invoeren, werden speciale cahiers vervaardigd, waarin zoowel de administratie der zegels als der ontvangen gelden kan worden gevoerd. Hoewel in verband met de huidige moeilijke omstandigheden de aflevering van zegels en kaarten veel stagnatie heeft onder vonden, is het benoodigde materiaal thans aan de banken, die tot invoering van het schoolsparen zijn overgegaan, toegezonden. Zooals gezegd, betreft het tot dusverre nog slechts een proef, teneinde te kunnen nagaan of het bedoelde systeem voor onze boerenleenbanken geschikt is. Mochten er intusschen boerenleenbanken zijn, die eveneens tot de invoering van het schoolsparen door middel van spaarbank zegels wenschen over te gaan, dan verzoeken wij deze zulks aan ons te willen opgeven, opdat door ons t.z.t. maatregelen kunnen worden genomen voor den verderen aanmaak van spaarbank zegels en andere benoodigdheden. Reeds meerdere malen werd door ons gewezen op de voor- deelen aan het giroverkeer verbonden. Den laatsten tijd wordt in het bijzonder de aandacht gevraagd voor de betaling der melk gelden door overschrijving. De bedoeling is, dat bij het doen van deze betalingen zoo weinig mogelijk gebruik zal worden gemaakt van contant geld, doch de bedragen op verzoek van de zuivel fabriek door de boerenleenbanken zooveel mogelijk worden bij geschreven op de rekeningen van de leveranciers. Het spreekt wel vanzelf, dat het met goed succes invoeren van deze methode van betalen niet in de eerste plaats afhankelijk is van de betrokken boerenleenbanken, maar veeleer van de mede werking der rechtstreeks hierbij betrokkenen, t.w. de zuivel fabrieken en de melkleveranciers.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 7