tot 55.350.000.—een absolute stijging dus van 30.000.000. In den huldigen oorlog zien we zoowel een absolute als een fn ra'jm daling. Het totale bedrag der voorschotten en debetsaldi l o-«inJ\C0,UT:%nt daalde n.1. van 266.050.000.— op 31 Decem ber 1939 tot 130.000.000.op 31 October 1943, In verhouding tot het totaal der toevertrouwde middelen viel eveneens een dalmg te constateeren, n.1. van 70 tot 32 t l l S een s*erkere daling dan in de jaren 19141918. In het bovenstaande deelden we reeds als onze meening mede, dat hoogstwaarschijnlijk na den huidigen oorlog een sterke credietvraag zal ontstaan; maar dat de mate, waarin dit zal ge schieden, van verschillende, nog onbekende factoren afhing. toch moeten we er, gezien de ervaring in de jaren na den vorigen wereldoorlog min of meer op rekenen, dat weer binnen niet al te langen tijd de in onze organisatie blijkbaar normale ver- ouding tusschen het totale bedrag der voorschotten en debetsaldi m loopende rekening eenerzijds en de toevertrouwde middelen a" za ontstaan. welke blijkens het voorgaande gemiddeld op /O kan worden geschat. We meenden daarom goed te doen om onze boerenleenbanken, credie'ten h aa" te sPoren tot een herziening van de m^iieraaadiment ®en dergelijke delicate aangelegenheid met den meest mogelijken tact te worden behandeld, zoodat men geen goede credietnemers van zich vervreemdt. Jeugd- en schoolsparen. Verschillende der bij ons aangesloten coöperatieve boerenleen banken maakten tot dusverre ernstig werk van de bevordering van het sparen door de jeugd. Hoewel daarbij verschillende methoden worden toegepast, geschiedde het jeugdsparen bij de meeste dezer boerenleenbanken door middel van spaarbusjes, waarvan er ongeveer 30.000 in omloop zijn. Helaas kunnen deze busjes in verband met de oorlogsomstandigheden niet meer ter beschikking worden gesteld Door verschillende spaarbanken, aangesloten bij den Neder- landschen Spaarbankbond, wordt sinds eenigen tijd versterkte propaganda gevoerd voor een bijzonderen vorm van jeugdsparen, n.1. het schoolsparen door middel van spaarbankzegels. Naar aanleiding van een door ons hieromtrent ingesteld onder zoek werd besloten met enkele boerenleenbanken, welke daarvoor naar onze meening in aanmerking kwamen, een proef te nemen met bovengenoemd spaarsysteem. Het lag in onze bedoeling om aan deze banken een circulaire in behoorlijke oplage ter beschikking te stellen, ter uitreiking aan kinderen en ouders. Door de desbetreffende instantie kon ons

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 6