eN I zaStdzX£en met PerS°°nlijke Z6kerheid zi'n /~iru\DUOJCO I credietnemers en borgen nog in leven zijn en goed voor het verleende crediet, dan wordt dit als regel gehandhaafd zii het ook met een jaarlijksche inperking. Onder de huidige omstandig heden moet een controle, als hierboven bedoeld echter onvol doende worden geacht. Thans dient niet alleen te worden nage gaan of de zekerheid voor het crediet nog wel voldoende is mfar gernaakt°P t0Ë Va" het Crediet ^ebruik is Allereerst behooren de credieten, die voorheen geheel bevroren waren, nagegaan te worden. Onder de rekeninghouders, aan wie deze credieten indertijd zijn verleend, bevinden zich n.1. vele die rïen d T hU" crediet gebruik maakten. Ten kan zien van deze credietnemers is te vreezen, dat ook in de toekomst hun credieten wederom bevroren zullen geraken. Daarom is het gewenscht dergelijke credieten thans in te trekken. Mochten deze credietnemers behoefte aan crediet hebben, dan zou hun dit ver- lijShe TosSen V°rm V" V°°rSchot met iaar" Vervolgens zal aandacht gewijd moeten worden aan die cre dieten waarvan zoowel thans als in het verleden vrijwel geen gebruik is gemaakt, zoodat er blijkbaar weinig behoefte aan bestond Het is van belang met de betrokken credietnemers over een te komen, dat deze credieten zullen worden ingetrokken tenz., men op goede gronden kan aantoonen, dat de credieten de toekomst inderdaad nog noodig zullen zijn. tenslotte blijven over de credieten, waarvan steeds een Hoed en hlTft u J a- j £emaakt' Is de borgstelling nog voldoende M gedU da"fullen deze credieten als regel geheel gedeeltelijk gehandhaafd kunnen blijven. Is de borgstelling niet voldoende dan zal moeten worden omgezien naar afdere zeker heid. Verder zal nog moeten worden nagegaan op welke hoogte deze credieten gehandhaafd dienen te blijven. Men zal dit moeten beoordeelen aan de hand van het verloop der rekening in de af- betreffende'bedrijf0" Credietbeboeften van het des- Allereerst de credieten met effectenonderpand Aan de hand der beursnoteringen kan worden nagegaan welke waarde de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 4