II I glga*"-—-'iTfi "tfSEZSZz "feit 'T"td ïzk0,z"t rv"*° Voorschotten voor landverbeterinq. ÏÏWSrS d°°rtaan Wij2e beoordeeld zuilen Met onze circulaire van 16 April 1943 deelden wij aan de veH n jken mede' dat deze haar medewerking konden erleenen aan de verstrekking van voorschotten voor het finan cieren van ontginningen, waarvoor subsidie was toegezegd doo- denCultuurtechnischen Dienst. Tevens wezen wij er toe" op dat ter d j-neij nde aanvragen aan de Centrale Bank fnn f rrug dle"den te worden voorgelegd. Thans wordt ons door den Cultuurtechnischen Dienst medegedeeld, dat de ont Xl nl dusverre het geval was. Voor subsidie zullen alleen nog m aanmerking komen de z.g. boerenwerkobiecten nZ\\ °n filnning!n' welke door de betrokkenen met eigen perso neel kunnen worden uitgevoerd. perso d^C b°venfta"nde'&eldt ook voor die posten, voor welke door R '„7r aanvragen ons ter beoordeeling zijn voorgelegd Dienst TuShf°""e« d«» Herziening uitstaande credieten. IB§» Opgericht Ao 1893. AMCTFPHAU

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 2