BERICHTEN Bij den aanvang van 1944, REDACTIE EN ADMINISTRATIE I NUMMER 1 JANUARI 1944 VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT (UITSLUITEND BESTEMD VOOR DE AANGESLOTEN BOERENLEENBANKEN) u In overleg met de betrokken autoriteiten zullen deze „Mede- deelingen" van tijd tot tijd in gedrukten vorm kunnen verschijnen. Helaas hebben wij niet kunnen bereiken, dat deze, evenals de „Raiffeisen-Bode", ook aan leden van het bestuur en van den raad van toezicht der banken kunnen worden toegezonden; per bank mag niet meer dan één exemplaar worden afgeleverd. Wij grijpen de gelegenheid van het verschijnen van het eerste nummer gaarne aan de leden van het bestuur en van den raad van toezicht alsmede de kassiers van harte een gelukkig en een in alle opzichten gezegend Nieuwjaar toe te wenschen en hen te bedanken voor de moeiten en zorgen, welke zij zich getroosten. De tijden zijn moeilijk, de zorgen groot en de verantwoordelijk heid wordt zwaarder hij den sterken toevloed van gelden. De voorwaarden voor het handhaven van de krachtige positie van onze banken zijn echter aanwezig. De banken mogen zich verheugen in het vertrouwen en de sympathie der geheele plattelandsbevolking. De sociale en econo mische beteekenis, ook van de z.g, kleine banken, wordt algemeen erkend. De banken staan onder de voorzichtige en ernstige leiding der bestuurders en kassiers. Er is een hartelijke samenwerking van de boerenleenbanken met de Centrale Bank, welke laatste leiding geeft en voorlichting in banktechnische en juridische aangelegen heden en waarvan de controle uitgaat. Moge het gegeven zijn, dat ook in 1944 die steunpunten behou den blijven en geen storende invloeden optreden. Dan zal onze organisatie aan de moeilijkheden het hoofd kunnen bieden en straks met vernieuwde kracht en frisschen moed kunnen meewerken aan den wederopbouw der bedrijven. Dat het onze huidige functionarissen zonder uitzondering in 1944 vergund moge zijn daaraan hun bijzonder gewaardeerde krachten te kunnen geven. 1 11111 -1 11 miicvcu, uij iicc uan cvirv, u<a,L uc v ci ïjcxiciiüï: v<xii me OLunncu

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 1