Brandkast gevraagd: 12 gestelde aanteekening. Wordt in het loopende-rekening-boekje credit-rente boven 10.bijgeschreven, dan is dit derhalve een kennisgeving van crediteering in loopende rekening en behoeft deze dus niet gezegeld te worden. Ad 3 Niet alleen bij uitgifte behoeft de chèque niet gezegeld te worden, doch evenmin bij uitbetaling voor de aan de rugzijde gestelde voldaan-teekening. In verband met het bovenstaande behoeven z.g. dag-, week- of maand-uittreksels van een loopende-rekening, ook al staan daar creditposten van meer dan 10.— in, niet langer gezegeld te zijn Ue volgende stukken moeten nog steeds gezegeld worden a. het bewijs van ontvangst, afgegeven ten eigen behoeve aan een derde, die gelden stort op rekening van een rekening-houder; b. saldo-biljetten van een afgesloten rekening-courant en af schriften van een afgesloten rekening-courant; c. kwitanties, afgegeven voor de rekening-houder, wegens door hem ten laste van zijn rekening bij de Bank opgenomen gelden, (blauw kwitantieform. 54 en 55). Wij teekenen hierbij nog aan, dat, indien het saldo der reke ning f10-— of minder bedraagt (hetzij in debet, hetzij in credit) bet saldo-biljet met gezegeld behoeft te zijn; hetzelfde geldt voor een afschrift der rekening-courant, ook al komen daarop crediet- posten van meer dan 10.voor. Ten aanzien van c. valt op te merken, dat wanneer de rekening houder de gelden per chèque opneemt, geen zegelrecht is ver schuldigd (zie boven onder 3°). Voor spaargelden en voorschotten blijft zonder meer toepas selijk, hetgeen medegedeeld is op pag. 314 en 315 van het Hand- boekje. De z.g. stortingsbewijzen, die in het bezit van de boerenleenbank blijven, en dienen voor de inwendige administratie, zijn en blijven zegel vr ij. Omzet-bèlasting. Met het oog op de in te dienen aangifte voor de omzet-belasting wijzen wij nog eens op onze circulaire van 18 Januari 1944. De in oprichting zijnde Coöp. Boerenleenbank „De Noord-Oost Polder vraagt ons ter overname een nieuwe of gebruikte brand gast. Wie kan de bank hieraan helpen? Aanbiedingen met nauw keurige omschrijving en prijsopgave te richten aan de Centrale Bank, Materiaal-Afdeeling.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Berichten' (CCRB) | 1944 | | pagina 12