vMaancldi^ise JViedeMingm H No. 436 DECEMBER 1956 •C'C'B* COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN In aansluiting aan de uiteen zettingen in onze vorige Maan delijkse Mededelingen over de getroffen maatregelen tot be heersing van de credietuitzetting bij aangesloten boerenleenban ken, volgt thans een toelichting bij de nieuwe rente-tarieven voor het jaar 1957. We komen met een vervolg artikel over „onze eigen instel lingen". Het Landbouw-economisch nieuws getuigt van het verklaar bare ongeduld van land- en tuin bouw ten aanzien van de be slissing van de Regering over het te voeren landbouwbeleid; voorts wordt een bespreking ge wijd aan de belangrijke ontwik kelingen op het gebied van Be nelux en de Gemeenschappelijke Europese Markt. Over de ontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt kan nog niet worden gejuicht. Daarvoor zullen de ontwikkelingen in het nieuwe jaar moeten worden af gewacht. Voortgezet wordt de behan deling van de regeling inzake het algemene ouderdomspen sioen. Daarnaast presedteert zich de „Stichting in een nieuw ge waad".

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 1