i°33 Sinds juni 9156 evenwel, het tijdstip, dat de resultaten van de vroege oogst o.m. van de tuin derstreken binnen beginnen te komen, is dit anders. Iedere maand sedert juni geeft een be duidend geringer spaarresultaat bij de boerenleenbanken te zien dan de overeenkomstige maan den van het vorige jaar. Spaarvorming juni-oktober i95Sli956 (in millioenen guldens) 1956 1955 juni 5,— 6,5 juli 5,8 9,— augustus 9,8 11, september 1,8 8,8 oktober 2,5 6,1 Het voorgaande betreft de kant van de spaarvorming bij de boerenleenbanken, van de ont wikkeling derhalve van de aan de boerenleenbanken toever trouwde gelden. Die ontwikke ling vertoont het beeld van een geleidelijk opdrogende stroom van bij de boerenleenbanken binnenkomende besparingen. Maar tegelijkertijd en dat is het probleem, dat we onder ogen moeten zien constateren wij een in omvang toenemende stroom van credieten en voor schotten, die bij de boerenleen banken worden opgenomen. Het maandgemiddelde van de opgenomen voorschotten beliep in 1954 4 millioen en in 1955 nog geen 6 millioen. In 1956 registreerden we tot nu toe de navolgende cijfers: januari millioen februari 4,8 maart april mei juni juli augustus september En voor de maand oktober, waarvoor we het juiste bedrag aan bij aangesloten boerenleen banken opgenomen voorschot ten nog niet kennen, werd alleen reeds door de Centrale Bank voor een bedrag van 20 mil lioen aan voorschotten goedge keurd. Bovendien stegen de bij boerenleenbanken uitstaande debet-saldi in lopende rekening gedurende de eerste 9 maanden van 1956 met 8,5 millioen en gaf de effecten-portefeuille van de boerenleenbanken een stij ging te zien met 9 millioen. We constateren derhalve met name voor de tweede helft van 1956 een geheel ander verloop dan in 1955: toen n.1. ook wel een flinke stijging van de uit zettingen der boerenleenbanken, maar deze konden ruim uit de binnenkomende sparingen wor den gedekt. Nu, in 1956, een 11 7,i 11 6,2 11 8,1 11 6,7 11 10,3 11 9,i 11 10,3 11

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 5