W druk is het dan. En hier van zijn er zeker 75% zeer goed geschikt als kassier". Daar stond ik nu. En nu weet ik het zelf niet meer, ge achte collega, of ik nu een TOP- figuur ben of een normaal mens zoals er honderdduizenden in Nederland zijn, allen geschikt als kassier van de Boerenleen bank. Nu iets over de maatstaf. Mijn mening is deze, het is zeer moeilijk, bijna ondoenlijk, bij 594 banken, om een maatstaf sa men te stellen die voor alle kas siers afdoende is en voor de vol le 100% tevredenheid brengt. Dat enkele kassiers door bijzon dere omstandigheden niet tevre den zijn, waar zelfs de maatstaf onbillijk werkt, kan best en neem ik direct aan, doch dat wil niet zeggen dat de maatstaf niet goed is. De C.C.B. met de sala ris-commissie kan toch moeilijk meten met 594 maten. Ik ben van mening dat door persoon lijk overleg met eigen bestuur en raad van toezicht of de C.C.B. eventuele onbillijkheden best zijn op te lossen. Dit is mijn persoonlijke ondervinding, waarmede ik niet wil zeggen dat door bestuur, raad van toezicht of C.C.B. op alles wat een kas sier naar voren brengt maar ja en amen moet worden gezegd. Want het is mij ook wel over komen dat ik dacht gelijk te heb ben, maar achteraf bezien had ik ongelijk. Bovendien hoor ik geen bijzondere klachten in ons gewest over de salarissen. Nu moet mijn collega van Zeven- bergse Hoek niet denken dat wij hier allen op fluweel zitten om dat wij zijn aangesloten bij die zeer machtige organisatie „Kas siersvereniging Breda en Om streken", wel neen. Doch laat ons toch nuchter blijven en eens rondkijken naar de betalingen van ons gelijkwaardige krachten buiten onze banken. Komt dan de meerderheid van de kassiers er zo bekaaid af? Ik geloof het niet. Ik ben van mening dat wij doodgewone kassiers zijn en geen TOPmensen, doch wei vind ik het ambt van kassier te hoogstaand om een dergelijke kwestie openlijk te behandelen. Voor een werkelijke topfiguur wordt de salariskwestie onder ling opgelost en niet in het openbaar voor al zijn collega's. Laat ieder dat persoonlijk oplos sen in overleg met zijn bestuur en raad van toezicht en inspec tie of iets dergelijks. Voor wat de aansluiting bij een bond betreft heb ik een per soonlijke mening die zeer zeker aanvechtbaar is, daar ik n.1. aan gesloten ben bij de zeer mach tige „Kasverbredom" (Kassiers vereniging Breda en Omstreken) voel ik verder geen lust meer tot meerdere contributiebeta ling. Want als deze bond van- r 1063

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 35