i°59 In dit dossier komen in volg orde der punten van het inspec tierapport te liggen alle stukken, waar wat aan mankeerde of die tijdens de inspectie niet aanwe zig waren. Het is zaak om even tuele nalatigheden of onjuisthe den zo spoedig mogelijk te her stellen of aan te vullen. Fout is het, wanneer er maan den overheen gaan, voordat een uitgebracht inspectierapport vol ledig is afgewerkt. Fout is het ook, als dit rapport beantwoord wordt met achter de meeste punten in te vullen „zal gebeu ren". Bij de punten, waarin ge adviseerd wordt een bepaalde daad te stellen, dient bij de be antwoording van het rapport te staan „is gebeurd" en dan moet deze zinsnede in overeenstem ming met de werkelijkheid zijn. Wij zijn ervan overtuigd, dat, wanneer bovenstaande maatre gelen worden doorgevoerd, de vergaderingen van Bestuur en Raad van Toezicht vlotter zul len verlopen en zeker meer vruchtbaar zullen zijn. Mede aan de kassier is het om er zorg voor te dragen, dat het bijwonen van de vergaderingen van Bestuur en Raad van Toe zicht geen grote opoffering wordt voor degenen, die deze vergaderingen behoren bij te wonen, doch dat zowel de leden van Bestuur als die van de Raad van Toezicht hun vergaderingen gaarne bezoeken in de weten schap, dat doeltreffend gewerkt wordt en dat de gegeven tijd nuttig wordt besteed.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 31