zicht krijgen in de gang van za ken bij de bank en zal ongetwij feld hun interesse hiervoor be vorderd worden. ad. 2. Alle van de Centrale Bank binnengekomen circulaires zullen moeten worden behan deld. Niet alleen voorgelezen, doch ook besproken. Veronder steld kan n.1. worden, dat door voorlezing alléén de inhoud van de circulaires niet aan alle be heerders duidelijk is. Ook bin nengekomen brieven en andere stukken dienen aan de beheer ders ter kennis te worden ge bracht. ad. 3. Het is de taak van de kassier om bij iedere Bestuurs vergadering mededeling te doen over de bestaande achterstanden in de aflossing op voorschotten of over de credietoverschrijdin- gen, welke bij de lopende reke ningen bestaan. Er zijn veel be heerders en kassiers, die in de mening verkeren, dat deze reke ningen slechts éénmaal per jaar behoeven te worden gecontro leerd, doch deze mening is niet geheel juist. In de huidige dyna mische tijd is het noodzakelijk, dat alle uitleningen en verstrekte credieten op de voet worden ge volgd. Hierdoor kan ook tijdig voorzien worden, dat een uitle ning of verstrekt crediet dubieus wordt. Wanneer een dergelijk euvel zich spoedig na een jaar lijkse algehele controle der voor schotten en credieten zou voor doen en er tussentijds geen aan dacht aan werd besteed, dan kan er een jaar verlopen voor maat regelen worden getroffen. Hetzelfde is het geval met overleden borgen of waardever mindering van gestelde zekerhe den. De kassier moet hierop attent blijven en de beheerders dienen tijdens de vergaderingen van Bestuur en Raad van Toe zicht in het midden te brengen, wat hun bekend is ten ongunste of ten gunste van crediet- of voorschotnemers der boeren leenbank, voor zover dit van be lang kan zijn voor hun positie ten opzichte van de bank. Zeker nu niet meer volstaan wordt met zekerheden als hypo theek en borgtocht, maar wij ook de eigendomsoverdracht tot zekerheid, alsmede de melkces- sie en veilingcessie als basis voor een geldlening of een crediet kunnen accepteren, dient voor al op de op deze wijze zeker- gestelde uitleningen een inten sief toezicht gehouden te wor den. In aansluiting hieraan zouden wij nog enkele opmerkingen willen maken over de behande ling van de voorschot- en cre- dietaanvragen. Herhaaldelijk zien wij, dat in de notulen ener vergadering de bedrijfsgrootte 1056

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 28