\MaancleMse IQ No. 435 NOVEMBER 1956 •C-C-B- COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN Bestedings- en credietbeper- king zijn twee nauw bij elkander behorende onderwerpen. Het Regeringsbeleid zal in de ko mende maanden in het teken staan van bestedingsbeperking; met onze credietbeperking zul len wij een steentje daartoe bij dragen. Deze credietbeperking is ook nodig voor een evenwich tig verloop in onze credietorga- nisatie. De grote ontvankelijk heid, waarmede de desbetreffen de voorstellen door afgevaar digden van boerenleenbanken op de gehouden najaarsbijeen komsten werden ontvangen, wa ren voor Bestuur en Directie van de Centrale Bank bemoedi gend. Het Landbouw-Economisch Nieuws staat in het teken van de verwachting omtrent de door de Regering te volgen land bouwpolitiek, in 't bijzonder wat betreft het prijsgarantie systeem. Zowel binnenlands als buitenlands staan er voor de landbouw belangrijke beslissin gen op het spel. Geld- en kapitaalmarkt blij ven in mineur. Daarvan is wei nig opwekkends te vertellen. Met ingang van het nieuwe jaar gaat de Algemene Ouder domswet de aandacht vragen. Daaraan zal een serie artikelen worden gewijd.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 1