io47 alsmede ouderdoms-, weduwe- en wezenrente. De wet kent een systeem van premiebetaling door middel van het plakken van ren tezegels op een rentekaart, wel ke premie door de werkgever moet worden opgebracht. Reeds van het in werking treden van de wet af lagen de uitkeringen gebaseerd op de slechts zeer geringe premiën ver beneden de minimale levensbehoeften. Het gezegde oud en arm bleef ook onder deze wet onvermin derd gelden. De toeslagen, welke de overheid na de oorlog op de renteuitkeringen gaf, maakte de situatie voor de rentetrekkers iets dragelijker, doch het gehele systeem van de wet werd er niet beter op. In afwachting van een geheel nieuwe regeling van de invalidi teitspensioenen en de weduwen- en wezenvoorzieningen wordt deze wet voorlopig gehand haafd. 2. De Ouderdomswet 1919. Deze wet geeft aan ieder de mogelijkheid om een vrijwillige ouderdomsverzekering te slui ten. Hoewel van deze mogelijk heid slechts weinig gebruik is gemaakt, wordt deze wet ge handhaafd. 3. De Noodwet Ouderdoms voorziening. Zoals hiervoor reeds werd op gemerkt is deze wettelijke rege ling de voorloper geweest van de Algemene Ouderdomswet. Het zou te ver voeren om alle verschilpunten te behandelen, die er tussen beide regelingen bestaan. Twee principiële ver schillen springen echter in het bijzonder in het oog. Op de eer ste plaats geldt de Algemene Ouderdomswet voor iedereen, onverschillig of men in goeden doen verkeert, dan wel in be hoeftige omstandigheden. Met eigen inkomen of vermogen houdt de Algemene Ouderdoms wet dan ook in tegenstelling tot de Noodwet Ouderdomsvoor ziening geen rekening. Op de tweede plaats neemt het Rijk niet, zoals bij de Noodwet Ou derdomsvoorziening, de premiën voor zijn rekening, doch deze moeten worden opgebracht door de verzekerden. Met het inwerking treden van de Algemene Ouderdomswet op 1 januari 1957 (officieel is de datum echter nog niet vastge steld), komt de Noodwet Ou derdomsvoorziening te verval len. De Algemene Ouderdomswet. Zoals in de titel van de wet reeds tot uitdrukking komt, geldt de wet algemeen en wel voor de gehele bevolking. Zij onder scheidt zich hierdoor van de meeste andere sociale wetten,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 19