(f£ul-m Kafiitaalmacit Gevaarlijke situaties op inter nationaal politiek terrein vorm den wel de hoofdoorzaak van de zeer flauwe stemming op de buitenlandse beurzen en met name te New York; voor Am sterdam resulteerden uit deze ontwikkeling en uit de sterk af genomen kooplust bij het beleg gende publiek een zeer onregel matig koersverloop en hele reeksen koersdalingen. Het meest opvallend zijn deze dalin gen uiteraard bij de internatio nale fondsen, die het gehele beeld van de Amsterdamse ef fectenbeurs reeds jarenlang be heersen. Om een beeld te geven van de omvang der koersdalin gen, laten wij daarom hier van deze fondsen volgen: de hoogste en laagste koers van 1956, de koers per 17 oktober j.1. en de koers per 22 november: sen en rendementen, dat zoals gebruikelijk deze rubriek besluit, kan men deze dalingen aflezen; tevens blijkt daaruit, dat het ef fectieve rendement het gunstig ste ligt bij de leningen met de kortste gemiddelde looptijd. Hieruit zou men mogen aflei den, dat het huidige rentepeil toch wel excessief hoog wordt geacht en dat men voor langere termijn reeds terdege rekening houdt met een terugkeer tot het renteniveau, dat hier als „nor maal" wordt beschouwd. De allesbehalve prettige ont wikkeling ter beurze heeft niet kunnen verhinderen, dat in de tweede helft van november de emissie-activiteit werd hervat. Dit gaf ons inmiddels reeds drie 5%-leningen uit de particuliere sector t.w. 5% converteerbare Kon. Olie Unilever Philips A. K. U. hoogste-laagste '56 883—643 446320 364—247 347—213 77-/0-56 8i61/2 405 Yï 282H 237/4 22-77-56 719 336^2 247 213M Ook de obligatiemarkt gaf in de afgelopen weken wederom aanmerkelijke koersdalingen te zien. Uit het tabelletje van koer- obligaties Van der Giessen, 5°/o Amstel-Brouwerij en 5%) Natio naal Grondbezit, terwijl Wilton- Fijenoord tegen 30 november

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 16