(mdtkwui-mnmuhcll nkuiitl Voorstellen van de landbouw aan de nieuwe Regering Het landbouw-organisatiele- ven heeft tijdens de langdurige kabinetscrisis toen de boeren zich het hoofd braken over de vraag, hoe zij de oogst zouden binnenkrijgen niet stil geze ten. Op allerlei wijzen en op vele plaatsen werd door de ge organiseerde landbouw duidelijk gesteld, dat een herziening van het landbouwbeleid op korte termijn noodzakelijk is. Het begon met een schrijven van het Landbouwschap aan de eerste kabinets-formateur, het welk ook aan de volgende (in)- formateurs werd toegezonden. Daarna volgden de K.N.B.T.B. en het K.N.L.C., welke organi saties in een persbericht wezen op de voor de landbouw zeer onbevredigende situatie. De C.B.T.B. stelde Prof. de Gaay Fortman op de hoogte van de wensen, welke bij deze organi satie omtrent het landbouwbe leid leven. En op 3 october j.1. heeft het Bestuur van het Land bouwschap ten aanzien van en kele belangrijke onderwerpen voorstellen geformuleerd, welke aan de Regering via Minister Dr Mansholt -zijn voorge legd. Door de Voorzitter van het Landbouwschap werden de ze voorstellen op de openbare vergadering van 3 october nader toegelicht. Zelden in de geschiedenis is de georganiseerde landbouw met dusdanig belangrijke wen sen en desiderata ten opzichte van de Nederlandse gemeen schap gekomen. Tegemoetko ming aan deze wensen zal een bedrag van zeker 400 millioen vergen, dat door de gemeen schap door belastingbetalers en/of verbruikers zal moeten worden opgebracht. Te ver wachten valt, dat deze voorstel len aanleiding zullen geven tot veel discussies in de Minister raad, bij de politieke partijen, in het Parlement, bij vele organi saties en in de pers. En vaststaat hetgeen we reeds in vorige nummers schreven dat in de komende maanden zal worden beslist, of het Nederlandse volk bereid zal zijn aan de landbouw een sociaal-economisch verant-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 9