1028 Bank gediend. Door zijn eenvoud en zwijgzaamheid genoot hij het volle ver trouwen van de leden, welk vertrou wen door hem nimmer werd beschaamd. Hij ruste in vrede. JOH. HUB. BOSCH, t Na een kortstondige ziekte, gepaard gaande met operatief ingrijpen, over leed op 9 september 1956 in het zieken huis te Maastricht de heer J. H. Bosch, President van de Raad van Toezicht der Boerenleenbank te Ulestraten. Het gouden feest van de Bank, waar van hij mede-oprichter en vele jaren lid van de Raad van Toezicht geweest is, werd gevierd op 8 september 1956, niet verwachtende, dat de President die dag afwezig zou zijn door ziekte. Het was dan ook voor de heer Fleskens, Voorzitter van het Bestuur der Coöpe ratieve Centrale Boerenleenbank, een teleurstelling te vernemen, dat hij de zilveren legpenning der C.C.B., toege kend aan de heer Bosch voor zijn gro te verdiensten, niet aan hem persoon lijk kon uitreiken. Deze werd met goe de wensen aan zijn zoon overhandigd. De heer Bosch was mede-oprichter en bestuurslid van de vee-verzekering en een trouw lid van de organisatie en van alle plaatselijke coöperaties. Met zijn overlijden is een voorbeeldig orga nisatie-man heengegaan, die voor vele verenigingen en goede steun is geweest. Moge God hem belonen voor zijn welbesteed en rechtschapen leven. Hij ruste in vrede. H. A. DE GROOT, t Op 14 oktober 1956 overleed plot seling de heer H. A. de Groot, die van af 18 december 1945 Bestuurslid was van de Coöperatieve Boerenleenbank Oudenrijn. Hij was een eenvoudig, eerlijk man, bemind bij oud en jong. Zijn adviezen op tuinbouwgebied waren voor de Boe renleenbank van grote waarde, evenals zijn propaganda. Moge God hem de beloning schenken voor het vele goede, door hem verricht.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 44