1027 Centrale Bank, die hem voor zijn vele verdiensten nog de zilveren erepenning uitreikte. Ook in de parochie was Kos ter Wijnhoven een geziene figuur, die wegens zijn grote verdiensten werd be giftigd met de pauselijke onderscheiding; „Pro ecclesia et Pontifice". In de heer Wijnhoven is een zeer verdienstelijk man heengegaan, wiens werk in dankbare herinnering zal blijven voortleven bij allen, die hem kenden. Moge de goede God zijn familie dit verlies helpen dragen en de heer Wijn hoven de eeuwige beloning schenken voor zijn welbesteed leven. Hij ruste in vrede. L. H. MERTENS. t Op 23 juli 1956 overleed plotseling in de ouderdom van 75 jaren de heer L. H. Mertens. Nadat hij in 1913 gekozen werd tot lid van het Bestuur, werd hij in 1916 Directeur van de Boerenleenbank Leve- roy. Deze functie bleef hij nauwgezet en met groot verantwoordelijkheidsge voel tot aan zijn dood bekleden. Be stuur, Raad van Toezicht en Kassier bewezen hem bij zijn uitvaart de laatste eer, waarbij door de Kassier de vele verdiensten werden herdacht, die de overledene voor de Boerenleenbank heeft gehad. Op 2 mei 1954 werd hem door de C.C.B. te Eindhoven de legpenning met oorkonde uitgereikt ter herinnering aan zijn sociale werkzaamheid bij zijn 40-jarig jubileum als beheerder der Boe renleenbank. De heer Mertens was bovendien lid van het Gemeentelijk Armbestuur. Meer dan 30 jaren is hij koster-organist ge weest van de St. Barbarakerk te Leve- roy en heeft hij in het organisatie- en verenigingsleven vele voorname be stuursfuncties mogen vervullen. Door zijn hulpvaardigheid en des kundigheid was de heer Mertens in heel Leveroy bemind en eenieder stelde in hem het volste vertrouwen. Dat velen zijn heengaan diep betreurden, getuigde de grote belangstelling bij zijn uitvaart. Hij ruste in vrede. E. W. SCHELTINGA. f Op 30 augustus overleed te Olde- holtpade in de ouderdom van 74 jaren de heer E. W. Scheltinga. De overledene werd in 1928 gekozen tot Bestuurslid van de Boerenleenbank te Wolvega; later werd hij Directeur en deze functie verwisselde hij weer voor het ambt van kassier. Bij het be reiken van de 6j-jarige leeftijd in 1947 trad hij af, doch het jaar daarop deed de algemene vergadering opnieuw een beroep op hem en koos hem tot lid van de Raad van Toezicht. Deze functie vervulde hij tot zijn dood. De Boerenleenbank verliest in hem een toegewijd en bekwaam beheerder. Hij ruste in vrede. L. H. VOETEN, t Op 3 september 1.1. overleed in de ouderdom van 74 jaar, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der ster venden, de heer L. H. Voeten, die van af 1934 Bestuurslid was van de Boeren leenbank te Baarle-Nassau. Met grote toewijding heeft hij steeds naar best vermogen de belangen van de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 43