MEMORIEBOEK ADR. VAN KALMTHOUT. t Op ii mei 1956 overleed te Oud Gas tel in de ouderdom van 60 jaar de heer Adrianus van Kalmthout, na gedurende ruim 22 jaren de belangen van de Boe renleenbank en van haar leden op voor beeldige wijze te hebben behartigd. Hij was een man, die de Bank een warm hart toedroeg en daarom vol be langstelling was voor de zaken, die op de Bank werden behandeld. Begaafd met een helder verstand wist hij de juiste oplossing in moeilijke kwesties. Meer dan om zijn gaven van geest was hij echter om zijn nobel karakter een geziene figuur in het dorp. Zij, die steun behoefden, klopten bij hem niet tevergeefs aan. Kerk en missie werden door hem niet vergeten. Zijn verscheiden heeft een leemte doen ontstaan, die slechts moeilijk zal zijn aan te vullen. Dat de goede God hem voor zijn werken moge belonen. Hij ruste in vrede. JOHANNES HUBERTUS SIMONS. f Op 27 juni 1956 overleed zacht en kalm, meermalen voorzien van de H.H. Sacramenten, in de ouderdom van 84 jaar de heer J. H. Simons te Linne. Hij was vanaf de oprichting van de Boeren leenbank in 1907 tot 1916 bestuurslid, vanaf 1916 tot 1922 directeur, vanaf 1922 tot 1943 kassier en vanaf 1943 tot zijn overlijden president van de Raad van Toezicht. In al deze functies heeft hij een groot deel van zijn leven ge sleten met een toewijding en accurates se, die ons ten voorbeeld strekt. Daarnaast heeft hij nog mede het be heer gevoerd over dc Zuivelfabriek St. Antonius te Linne. In 1957 zou hij als een der weinige nog in leven zijnde op richters van de Boerenleenbank het jo- jarig bestaan van de Bank hebben kun nen vieren. Dit heeft echter niet zo mogen zijn. In diverse verenigingen en comité's heeft hij in het belang van de dorps gemeenschap niet alleen zitting gehad maar vooral ook een werkzaam aandeel uitgeoefend. De gedachte aan God was de bron, waaruit hij putte om zijn leven te wijden aan anderen. De heer Simons laat geen naaste fa milieleden na. Wij geven echter de ver zekering, dat zijn nagedachtenis bij ons in hoge ere zal blijven. ARNOLDUS, HUBERTUS WIJNHOVEN, f Op 13 juni 1956 overleed plotseling op 82-jarige leeftijd de heer Arnold Wijnhoven. De overledene was vanaf de oprich ting van de boerenleenbank te Wans- sum in 1906 tot 1945 kassier. Met toe wijding en altijd in een goed humeur heeft hij steeds voor de belangen van de boerenleenbank op de bres gestaan. Deze zorg en toewijding werden enige dagen voor zijn dood op het Gouden Feest van de boerenleenbank te Wans- sum nog erkend door de heer A. N. Fleskens, voorzitter van het Bestuur der

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 42